This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 26 Apr 2019

Job Description

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

do spraw: działań edukacyjno-informacyjnych o sektorze żeglugi śródlądowej

w Wydziale Strategii Rozwoju Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie kampanii/ działań/ projektów informacyjnych/ promocyjnych/ edukacyjnych w obszarze śródlądowych dróg wodnych, w tym: – analizowanie i wybór grup docelowych, – opracowywanie koncepcji kampanii poprzez definiowanie celów, określanie komunikatów oraz docelowych efektów działań, – wybór kanałów i narzędzi (w tym m.in.: radio, telewizja, prasa, internet, konferencje, seminaria, wydawnictwa, konkursy, etc.), – monitorowanie przebiegu kampanii/ projektów informacyjnych/ promocyjnych/ edukacyjnych, – analizowanie efektywności kampanii/ działań informacyjnych/ promocyjnych/ edukacyjnych, – koordynowanie działań komunikacyjnych, – nadzór nad wykonawcami
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych, publikacji i materiałów promocyjnych w obszarze śródlądowych dróg wodnych, w tym: – analizowanie i wybór grup docelowych, kanałów dystrybucji oraz celów, – przygotowywanie zakresu merytorycznego/ treści merytorycznej, – opiniowanie/ konsultowanie treści merytorycznej
 • realizacja obowiązków informacyjnych Ministra, w tym obsługa interpelacji i zapytań poselskich, odpowiedzi na wystąpienia (dezyderaty, opinie) komisji sejmowych i senackich oraz innych naczelnych i centralnych organów administracji rządowej w zakresie wsparcia ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej i jednostek jemu podległych oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za inwestycje na śródlądowych drogach wodnych, w tym: – gromadzenie materiałów, -przygotowywanie odpowiedzi, – prowadzenie konsultacji
 • udział w planowaniu zamówień publicznych oraz przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań w obszarze działań informacyjnych związanych z sektorem żeglugi śródlądowej, w tym: – opracowywaniu planu zamówień publicznych na potrzeby komórki organizacyjnej, – przeprowadzanie rozeznania rynku, – szacowanie wartości zamówienia, – sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia, – opracowywanie projektu umowy, – uczestniczenie w postępowaniach jako członek komisji przetargowych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w pracy w obszarze dziennikarstwa lub public relations lub reklamy lub informacji i promocji
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • umiejętność redagowania tekstów
 • umiejętność prowadzenia/realizacji projektów informacyjnych i edukacyjnych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • współpraca
 • kreatywność
 • rzetelność
 • komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu dziennikarstwa lub public relations lub socjologii lub sztuki
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy w pracy z mediami lub doświadczenia w pracy w strukturach NGO
 • znajomość graficznych programów komputerowych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru (wzór oświadczeń dostępny na stronie: https://gospodarkamorska.bip.gov.pl/praca-w-ministerstwie/ogloszenia-o-wolnych-stanowiskach-w-sluzbie-cywilnej.html)
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub informacja o poziomie znajomości języka na poziomie B2
 • kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w obszarze dziennikarstwa lub public relations lub reklamy lub informacji i promocji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających minimum 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy z mediami lub doświadczenia w pracy w strukturach NGO

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 15.05.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Nowy Świat 6/12
  00-400 Warszawalub składać w kancelarii w zamkniętej kopercie, ul. Nowy Świat 6/12
  z dopiskiem w liście motywacyjnym: DGWiZS-6/19
Apply Online

Apply for this Job