This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 13 May 2019

Job Description

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

do spraw: współpracy zewnętrznej

w Wydziale Przemysłu Okrętowego Departamentu Gospodarki Morskiej

ZAKRES ZADAŃ

 • opracowywanie analiz dotyczących współpracy zagranicznej w obszarze spraw dotyczących procesu decyzyjnego w organizacjach międzynarodowych, w zakresie przemysłu okrętowego, w tym na forum Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), w szczególności w zakresie grupy roboczej OECD ds. przemysłu stoczniowego (WP 6), w tym: – zbieranie, weryfikacja i przetwarzanie informacji na podstawie wkładów wewnętrznych i zewnętrznych – monitorowanie aktualnego stanu polskich stosunków międzynarodowych, w szczególności z zakresie kompetencji komórki, – opracowywanie analiz porównawczych w zakresie działalności innych państw i organizacji międzynarodowych
 • działania podejmowane na poziomie krajowym w ramach procesu decyzyjnego, wynikającego z członkostwa Polski w UE w obszarze prowadzenia spraw związanych z procesem decyzyjnym w Unii Europejskiej w zakresie przemysłu okrętowego, w tym: – analiza dokumentów krajowych, w tym aktów normatywnych, pod kątem ich wpływu na obszar działania Ministerstwa, – opiniowanie, uzgadnianie dokumentów, materiałów i stanowisk, związanych z procesem decyzyjnym UE i współpracą międzynarodową, – monitorowanie i analizowanie zobowiązań wynikających z procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej
 • udział w procesie uzgodnień projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów normatywnych, przekazywanych Ministrowi przez pozostałych członków Rady Ministrów oraz kierowników naczelnych i centralnych urzędów administracji rządowej w zakresie dokumentów dotyczących problematyki przemysłu okrętowego, w tym: – analiza wpływających z Biura Ministra do konsultacji projektów dokumentów rządowych, w tym aktów normatywnych, pod kątem ich wpływu na obszar działania Ministerstwa, – zbieranie i analizowanie wkładów otrzymanych od innych komórek Ministerstwa (gdy komórka jest komórką wiodącą w sprawie), – opracowywanie stanowiska w oparciu o wniesione wkłady
 • realizacja obowiązków informacyjnych Ministra, w tym obsługa interpelacji i zapytań poselskich, odpowiedzi na wystąpienia (dezyderaty, opinie) komisji sejmowych i senackich, oraz innych naczelnych i centralnych organów administracji rządowej w obszarze dotyczącym działań Ministerstwa w zakresie przemysłu stoczniowego, w tym: – gromadzenie materiałów, – przygotowywanie odpowiedzi
 • organizowanie spotkań i wydarzeń krajowych/ międzynarodowych Ministerstwa w zakresie prowadzenia spraw dotyczących dialogu społecznego w obszarze właściwym dla przemysłu okrętowego, a także działań dotyczących wydarzeń krajowych i międzynarodowych organizowanych przez Ministerstwo, w tym: – przygotowywanie merytoryczne spotkań i wydarzeń (w tym: opracowywanie prezentacji, materiałów, publikacji, etc.), – zapewnianie obsługi logistycznej spotkań i wydarzeń (w tym transport, zakwaterowanie, catering, tłumaczenia, sale, wydruk materiałów etc.), – zapewnianie/ obsługa udziału prelegentów/ ekspertów zewnętrznych
 • monitorowanie stanu prawnego i orzecznictwa oraz standardów/ rekomendacji/ wytycznych/ opinii/ inicjatyw, etc. z zakresie współpracy z przedstawicielami innych podmiotów właściwych w sprawach związanych z rozwojem przemysłu okrętowego, w tym: – analizowanie planowanych zmian prawnych, – analizowanie aktualnego stanu prawnego, orzecznictwa i poglądów doktryny/ standardów/ rekomendacji/ wytycznych/ opinii

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok doświadczenia w pracy w administracji publicznej
 • znajomość zagadnień z zakresu gospodarki morskiej, w tym przemysłu okrętowego
 • wiedza w zakresie spraw europejskich i międzynarodowych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • współpraca
 • komunikacja
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • rzetelność
 • myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe na kierunku: prawo lub ekonomia lub stosunki międzynarodowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru (wzór oświadczeń dostępny na stronie: https://gospodarkamorska.bip.gov.pl/praca-w-ministerstwie/ogloszenia-o-wolnych-stanowiskach-w-sluzbie-cywilnej.html)
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub informacja o poziomie znajomości języka na poziomie B2
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 27.05.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Nowy Świat 6/12
  00-400 Warszawalub składać w kancelarii w zamkniętej kopercie, ul. Nowy Świat 6/12
  z dopiskiem w liście motywacyjnym: DGM-10/19
Apply Online

Apply for this Job