This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 12 Jul 2019

Job Description

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

do spraw: koordynacji procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej

w Wydziale ds. Unii Europejskiej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

ZAKRES ZADAŃ

 • Działania podejmowane w ramach procesu decyzyjnego w UE, w tym: – inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań związanych z przygotowywaniem stanowisk na posiedzenia grup roboczych Rady UE, Komitetu Stałych Przedstawicieli COREPER, formalnych i nieformalnych posiedzeń Rady UE; – inicjowanie i koordynowanie współpracy z instytucjami unijnymi w szczególności z Radą, Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim; – – koordynowanie działań związanych z opracowywaniem Stanowisk RP do aktów legislacyjnych i nielegislacyjnych, innych inicjatyw instytucji UE a także wspólnych stanowisk państw członkowskich wobec danej regulacji prawnej; – analizowanie przebiegu procesu legislacyjnego aktów prawnych, negocjowanych aktualnie na forum UE, będących we właściwości resortu MGMiŻŚ; -analizowanie podejmowanych na forach instytucji unijnych debat i inicjatyw; – analizowanie i pozyskiwanie informacji nt. prowadzonych zagadnień, przygotowywanie materiałów informacyjnych, opinii, notatek; – analiza aktów legislacyjnych UE i /lub dokumentów o charakterze nielegislacyjnym, będących przedmiotem obrad na posiedzeniach grup roboczych Rady UE, COREPER, Rady UE; – udział w spotkaniach wynikających z członkostwa Polski w UE; – analiza stanowisk poszczególnych państw członkowskich wobec unijnych regulacji; – analizowanie i weryfikowanie kalendarza prezydencji, Rady UE, PE i innych programów prac instytucji UE
 • Działania podejmowane na poziomie krajowym w ramach procesu decyzyjnego UE m.in. poprzez realizację zadań w ramach Komitetu ds. Europejskich, w tym: – analiza dokumentów krajowych, w tym aktów normatywnych, pod kątem ich wpływu na obszar działania Ministerstwa; – opiniowanie, uzgadnianie dokumentów, materiałów i stanowisk, związanych z procesem decyzyjnym UE i współpracą międzynarodową; – monitorowanie i analizowanie zobowiązań wynikających z procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej; – opracowywanie materiałów dla członków Kierownictwa MGMiŻŚ na posiedzenia organów krajowych, związane z członkostwem Polski w Unii Europejskiej; – udział w krajowych spotkaniach i posiedzeniach, związanych z członkostwem w Unii Europejskiej
 • Prowadzenie analiz na potrzeby przygotowania dokumentów/materiałów/informacji w celu usprawnienia danego obszaru w zakresie wybranych spraw wynikających z programów prac instytucji UE, w tym: – identyfikowanie problemów, zagrożeń, uwarunkowań, etc.; – gromadzenie danych; – formułowanie i konsultowanie opinii/rekomendacji/ informacji
 • Praca w językach obcych w zakresie prac z dokumentami w językach UE oraz w zakresie wyjazdów zagranicznych, w tym: – zapoznanie się i analiza treści w językach obcych; – sporządzanie treści w językach obcych; – tłumaczenie doraźne na potrzeby własne i kierownictwa
 • Administrowanie systemami informatycznymi UE na poziomie krajowym w ramach ministerstwa, w tym: – zarządzanie procesem dostępu pracowników ministerstwa do systemów dystrybucji dokumentów UE; -zarządzanie systemem “Polskie Repozytorium MSZ”
 • Wykonywanie zadań w celu zapewnienia udziału przedstawicieli Kierownictwa resortu w spotkaniach na forum krajowym i międzynarodowym m.in. dot. spotkań krajowych oraz w ramach instytucji UE; – przygotowywanie zgłoszeń wyjazdu/instrukcji/materiałów informacyjnych; – przygotowywanie/ uzgadnianie dokumentów podsumowujących; – monitorowanie realizacji zobowiązań wynikających z udziału w spotkaniach; – wykonywanie zdań formalnych i logistycznych w celu zrealizowania wyjazdu

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w obszarze administracji publicznej lub współpracy międzynarodowej
 • znajomość zasad funkcjonowania instytucji europejskich
 • wiedza z zakresu procesu decyzyjnego UE
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • umiejętność argumentowania
 • umiejętność negocjowania
 • myślenie analityczne
 • rzetelność
 • kreatywność
 • współpraca
 • komunikacja
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu stosunków międzynarodowych / prawa / europeistyki / politologii / ekonomii

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru (wzór oświadczeń dostępny na stronie: https://gospodarkamorska.bip.gov.pl/praca-w-ministerstwie/ogloszenia-o-wolnych-stanowiskach-w-sluzbie-cywilnej.html),
 • kopie dokumentów potwierdzających minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze administracji publicznej lub współpracy międzynarodowej
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub informacja o poziomie znajomości języka na poziomie B2
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 26.07.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Nowy Świat 6/12
  00-400 Warszawa
  lub składać w kancelarii w zamkniętej kopercie, ul. Nowy Świat 6/12
  z dopiskiem w liście motywacyjnym oraz na kopercie: DWM-5/19
Apply Online

Apply for this Job