This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 1 Aug 2019

Job Description

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

do spraw: współpracy krajowej

w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju i Morskiego Planowania Przestrzennego w Departamencie Gospodarki Morskiej

ZAKRES ZADAŃ

 • organizowanie spotkań i wydarzeń krajowych/międzynarodowych Ministerstwa, w tym – tworzenie harmonogramu spotkań i wydarzeń, – przygotowywanie merytoryczne spotkań i wydarzeń (w tym opracowywanie prezentacji, materiałów, publikacji, etc.), – przygotowywanie/uzgadnianie dokumentów podsumowujących, – zapewnienie obsługi logistycznej spotkań i wydarzeń (w tym transport, zakwaterowanie, catering, tłumaczenia, sale, wydruk materiałów etc.)
 • obsługa prac wewnętrznych komisji/zespołów, w tym: – gromadzenie dokumentacji sprawy i przekazywanie jej członkom komisji/zespołów, – sporządzanie protokołów z posiedzeń komisji/zespołów, – logistyczna i administracyjna obsługa posiedzeń komisji/zespołów
 • udział w procesie uzgodnień projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów normatywnych, przekazywanych Ministrowi przez pozostałych członków Rady Ministrów oraz kierowników naczelnych i centralnych urzędów administracji rządowej, w tym: – analiza wpływających z Biura Ministra dla konsultacji projektów dokumentów rządowych, w tym aktów normatywnych, pod katem ich wpływu na obszar działania Ministerstwa, – zbieranie i analizowanie wkładów otrzymanych od innych komórek Ministerstwa (gdy komórka jest komórką wiodącą w sprawie), – opracowywanie stanowiska w oparciu o wniesione wkłady, – sporządzanie notatek informacyjnych dla Ministerstwa dotyczących opiniowania dokumentów przewidzianych do rozpatrzenia na posiedzeniach Rady Ministra
 • prowadzenie obsługi procesu legislacyjnego w zakresie realizacji działań polityki morskiej RP, w tym: – opiniowanie projektów aktów normatywnych lub założeń do projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych poza Ministerstwem lub ich część, – opracowywanie lub opiniowanie projektów aktów normatywnych lub założeń do projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych przez Ministerstwo, – opracowywanie lub opiniowanie projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów regulujących funkcjonowanie komitetów/zespołów grup roboczych, – przygotowywanie lub opiniowanie projektów stanowisk Rady Ministrów do pozarządowych projektów aktów normatywnych, – opiniowanie projektów umów międzynarodowych lub projektów dokumentów dotyczących zawarcia lub wypowiedzenia umowy międzynarodowy, inicjowanych poza Ministerstwem,
 • badanie zgodności strategii i programów w zakresie związanym z realizacją polityki morskiej, w tym: – weryfikowanie merytorycznego zakresu dokumentów, – weryfikowanie zgodności systemu wdrażania dokumentów, – ocena zgodności dokumentów ze strategią
 • działania podejmowane na poziomie krajowym w ramach procesu decyzyjnego, wynikającego z członkostwa Polski w UE w zakresie zgodności dokumentów dotyczących realizacji polityki morskiej, w tym: – analiza dokumentów krajowych, w tym aktów normatywnych, pod kątem ich wpływu na obszar działania Ministerstwa, – koordynowanie obiegu dokumentów krajowych, związanych z członkostwem Polski w UE i prowadzenie nadzoru nad realizacją procesu wewnątrz Ministerstwa, – opiniowanie, uzgadnianie dokumentów, materiałów i stanowisk, związanych z procesem decyzyjnym UE i współpracą międzynarodową, – udział w krajowych spotkaniach i posiedzeniach, związanych z członkostwem w Unii Europejskiej
 • działania podejmowane na poziomie UE w ramach procesu decyzyjnego, wynikającego z członkostwa Polski w UE w zakresie zgodności dokumentów dotyczących realizacji polityki morskiej, w tym: – analizowanie i koordynowanie obiegu dokumentów różnych organów UE (m.in.: Rada UE, COREPER, Parlament Europejski itd.), – koordynowanie przygotowania i uzgadnianie dokumentów podsumowujących (np. przewodnictwo danego państwa członkowskiego w Radzie UE)
 • sprawozdawczość na poziomie Ministerstwa w zakresie przygotowania corocznego sprawozdania z realizacji polityki morskiej RP, w tym: – gromadzenie materiałów merytorycznych, – przygotowanie raportu, – realizacja obowiązków informacyjno-sprawozdawczych wobec KPRM/MF i innych podmiotów.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w administracji publicznej lub w obszarze współpracy międzynarodowej
 • ogólna znajomość zagadnień z zakresu gospodarki morskiej
 • znajomość zagadnień z zakresu procesu decyzyjnego z UE
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • umiejętność prowadzenia oficjalnej korespondencji pisemnej
 • komunikacja
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem
 • rzetelność
 • współpraca
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku: ekonomia, politologia, prawo, socjologia, zarządzanie, stosunki międzynarodowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru (wzór oświadczeń dostępny na stronie: https://gospodarkamorska.bip.gov.pl/praca-w-ministerstwie/ogloszenia-o-wolnych-stanowiskach-w-sluzbie-cywilnej.html),
 • kopie dokumentów potwierdzających minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w obszarze współpracy międzynarodowej
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub informacja o poziomie znajomości języka na poziomie B2
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 14.08.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Nowy Świat 6/12
  00-400 Warszawalub składać w kancelarii w zamkniętej kopercie, ul. Nowy Świat 6/12
  z dopiskiem w liście motywacyjnym: DGM-13/19
Apply Online

Apply for this Job