This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Infrastruktury poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

Ministerstwo Infrastruktury 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Warszawa, mazowieckie, Poland 23 Nov 2018

Job Description

Ministerstwo Infrastruktury poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

w Wydziale Innowacyjnej i Zrównoważonej Mobilności w Departamencie Strategii Transportu

ZAKRES ZADAŃ

 • Udział w programowaniu kierunków oraz prowadzeniu monitoringu realizacji krajowych działań obejmujących wdrażanie usług z zakresu informacji o podróżach multimodalnych
 • Prowadzenie sprawozdawczości z realizacji działań i przygotowywanie rozliczeń finansowych wymaganych przez Komisję Europejską
 • Udział w pracach Komisji Europejskiej lub monitorowanie ich postępu w zakresie realizacji postanowień rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/1926 z dnia 31 maja 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w odniesieniu do świadczenia ogólnounijnych usług w zakresie informacji o podróżach multimodalnych
 • Inicjowanie podejmowania badań i uzyskiwania niezbędnej wiedzy (ekspertyz) w zakresie właściwości stanowiska, wraz z przeprowadzeniem procedury udzielenia zamówień publicznych
 • Przygotowanie propozycji krajowego profilu wymiany danych na potrzeby punktu dostępu, w tym analiza europejskich standardów wymiany danych, w tym NeTEx, wybór elementów niezbędnych do stworzenia właściwego profilu krajowego, określenie protokołów wymiany danych
 • Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych, w tym organizacja konferencji i spotkań w celu ułatwienia procesu wymiany informacji oraz integracji grona interesariuszy obszaru usług informacji o podróżach
 • Prowadzenie innych działań związanych z procesem realizacji przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe : 2 lata w realizacji zadań w zakresie współpracy międzynarodowej lub współpracy z UE lub w obszarze transportu lub w realizacji zadań projektowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość postępowania administracyjnego
 • Wiedza na temat nowoczesnych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych w obszarze transportu oraz tworzenia i funkcjonowania prawa
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń (należy potwierdzić zamknięty okres i obszar tematyczny doświadczenia zawodowego)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 03.12.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Infrastruktury
  ul. Chałubińskiego 4/6; 00-928 Warszawa
  Dokumenty, z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Oferta pracy DST-73”, należy przesłać lub złożyć w
  siedzibie MI w Kancelarii Głównej w godzinach 8:15 – 16:15 lub mailowo na adres: rekrutacja@mi.gov.pl
Apply Online

Apply for this Job