This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level  Anywhere 25 Jan 2019

Job Description

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

ZAKRES ZADAŃ

 • Ocena i wybór projektów ubiegających się o środki CEF, w tym: formalna i/ lub merytoryczna ocena projektów, monitorowanie efektywności i proponowanie usprawnień procesu oceny projektów, organizowanie naborów projektów, przeprowadzanie konsultacji i uzgodnień, przedkładanie projektów do zatwierdzenia;
 • Monitorowanie stanu przygotowania i procesu realizacji projektów CEF, w tym: analiza ryzyka związanego z procesem przygotowania projektów do realizacji, identyfikowanie problemów i zagrożeń oraz przygotowywanie propozycji rekomendacji działań naprawczych, monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego w realizacji projektów (weryfikowanie wniosków o płatność), monitorowanie procesu zamknięcia projektów, przygotowywanie, weryfikowanie sprawozdań dotyczących stanu przygotowania i/ lub realizacji projektów, rozpatrywanie wniosków o zatwierdzenie zmian w projekcie;
 • Koordynowanie i/ lub udział w procesie decyzyjnym w Unii Europejskiej w ramach kompetencji Ministerstwa w zakresie CEF, w tym: opiniowanie dokumentów, opracowywanie stanowiska Ministerstwa i udział w spotkaniach związanych z członkostwem w Unii Europejskiej w zakresie CEF;
 • Wdrażanie programu CEF, w tym: udział w przygotowywaniu i aktualizacji dokumentów wdrożeniowych (wzorów umów, wzorów sprawozdań, opisów systemu zarządzania/ wdrażania etc.), wytycznych (np. kwalifikowanie wydatków, kontroli, sprawozdawczości etc.), przygotowywanie, monitorowanie i aktualizowanie listy projektów, przygotowywanie interpretacji i stanowisk Ministerstwa oraz odpowiedzi na pytania w zakresie realizacji programu/ projektów;
 • Przygotowywanie materiałów informacyjnych, publikacji i materiałów promocyjnych;
 • Prowadzenie analiz na potrzeby wdrażania programu CEF.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie lub równoważne
 • doświadczenie zawodowe : 4 lata w obszarze funduszy UE lub w obszarze zarządzania projektami
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • wiedza z zakresu wdrażania funduszy UE,
 • wiedza z zakresu zarządzania projektami,
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • wiedza z zakresu procesu inwestycyjnego dla projektów transportowych,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Dokumenty należy przygotować w języku polskim. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski.
 • CV,
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie – w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni polskiej prosimy o przesłanie kopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie – w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii pisemnej informacji o zagranicznym dyplomie, wydanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, gdy znajdą się w gronie pięciu najlepszych kandydatów,
 • najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci muszą dostarczyć do BZL wszystkie wymagane prawem dokumenty i oświadczenia, w tym własnoręcznie podpisane: oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. Aktualny wzór oświadczeń jest dostępny pod adresem: http://www.miir.gov.pl/strony/ministerstwo/praca-w-ministerstwie/
 • Niedostarczenie tych dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z naboru.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 07.02.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Zachęcamy do skorzystania z aplikowania online, klikając w link zamieszczony poniżej w „Innych informacjach”.Dopuszczamy również tradycyjną/papierową formę składania aplikacji.
  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  ul. Wspólna 2/4
  00-926 Warszawa
  z dopiskiem na aplikacji: DPI 14

  Kancelaria czynna w godz. 8¹⁵-16¹⁵

Apply Online

Apply for this Job