This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level  Anywhere 8 Feb 2019

Job Description

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

w Wydziale Polityki Miejskiej w Departamencie Strategii Rozwoju

ZAKRES ZADAŃ

 • prace związane z realizacją polityki rozwoju miast w kraju, w szczególności prowadzenie czynności związanych z rewitalizacją miast; inicjowanie oraz udział w opracowywaniu i monitorowaniu zapisów regulacji w zakresie prowadzenia procesów rewitalizacji, współpraca z ekspertami, samorządami oraz partnerami społeczno-gospodarczymi w obszarach związanych z rewitalizacją (monitorowanie procesów, udział w wydarzeniach, w szczególności warsztatach i konferencjach o tematyce rewitalizacji),
 • realizacja polityki miejskiej poprzez prowadzenie analiz związanych z zagadnieniami rozwoju miast, w tym analiz społeczno-gospodarczych i terytorialnych, analizę zgromadzonych danych oraz przygotowanie propozycji rozwiązań i formułowanie rekomendacji dla usprawnienia systemu realizacji, przygotowanie i aktualizowanie dokumentów wdrożeniowych z zakresu rozwoju miast oraz przygotowywanie, monitorowanie i aktualizowanie listy projektów,
 • prowadzenie międzynarodowej współpracy dwustronnej i wielostronnej Ministerstwa – inicjowanie, przygotowywanie i realizowanie projektów współpracy międzynarodowej, udział w spotkaniach i posiedzeniach (np. grup, komitetów, sekretariatów, etc.), nawiązywanie i utrzymywanie współpracy międzynarodowej, współpraca z ekspertami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi, opiniowanie/ uzgadnianie dokumentów, materiałów i stanowisk dotyczących współpracy międzynarodowej,
 • przygotowywanie dokumentów strategicznych z zakresu rozwoju miast i polityki miejskiej,
 • badanie zgodności strategii i programów w zakresie polityki miejskiej i wymiaru terytorialnego, w tym weryfikowanie merytorycznego zakresu dokumentów, ocena zgodności dokumentów ze strategią, analizowanie wdrażania programów pod kątem realizacji strategii,
 • prowadzenie obsługi udziału przedstawicieli Ministerstwa w spotkaniach i posiedzeniach krajowych/ międzynarodowych, w tym przygotowywanie instrukcji/ materiałów dla przedstawicieli Ministerstwa w zakresie realizacji polityki miejskiej oraz wymiaru terytorialnego, przygotowywanie dokumentów prezentujących stanowisko Ministerstwa oraz prowadzenie/udział w spotkaniach i posiedzeniach,
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych/promocyjnych i publikacji na temat m.in. projektów strategicznych z obszaru rozwoju miast, przygotowywanie treści merytorycznej, bieżąca współpraca i nadzór nad wykonawcami oraz przygotowywanie tez, prezentacji, artykułów, notatek etc.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie lub równoważne
 • doświadczenie zawodowe : 3 lata w planowaniu przestrzennym bądź strategicznym lub w zarządzaniu funduszami unijnymi, w tym w obszarze rewitalizacji
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1,
 • wiedza specjalistyczna dotycząca rewitalizacji, polityki regionalnej i miejskiej oraz kształtowania przestrzeni miast i obszarów zurbanizowanych,
 • znajomość zapisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji,
 • znajomość problematyki polityki spójności UE,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office: Word, Excel,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, umiejętności analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Dokumenty należy przygotować w języku polskim. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski.
 • CV
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie – w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni polskiej prosimy o przesłanie kopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie – w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii pisemnej informacji o zagranicznym dyplomie, wydanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, gdy znajdą się w gronie pięciu najlepszych kandydatów
 • najpóźniej, tj. w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci muszą dostarczyć do BZL wszystkie wymagane prawem oświadczenia, w tym własnoręcznie podpisane: oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Aktualny wzór oświadczeń jest dostępny pod adresem: http://www.miir.gov.pl/strony/ministerstwo/praca-w-ministerstwie/
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 24.02.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:Zachęcamy do skorzystania z aplikowania ONLINE, klikając w link zamieszczony poniżej w „Innych informacjach”.

  Dopuszczamy również tradycyjną/papierową formę składania aplikacji.
  Dokumenty można też przynieść lub wysłać na adres:

  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  ul. Wspólna 2/4
  00-926 Warszawa
  z dopiskiem na aplikacji oraz w tytule maila: DSR 27

  Kancelaria czynna w godz. 8:15⁵-16:15⁵

Apply Online

Apply for this Job