This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: naczelnik wydziału

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju >5l stanowisko kierownicze/ Senior Level  Anywhere 5 Dec 2018

Job Description

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: naczelnik wydziału

Analiz i Monitoringu Rynku Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Departamencie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

ZAKRES ZADAŃ

 • strategiczne i bieżące zarządzanie podległą komórką organizacyjną,
 • prowadzenie analiz w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji, w tym analizowanie zgromadzonych danych i wnioskowanie, formułowanie założeń oraz analizowanie i proponowanie zmian w już realizowanych badaniach, gromadzenie danych/zamawianie ekspertyz, identyfikowanie problemów, zagrożeń, uwarunkowań, etc.
 • dokonywanie analiz prawnych, w tym opracowywanie/opiniowanie projektów umów, porozumień, dokumentów, opracowywanie/opiniowanie wzorów umów, porozumień, dokumentów, przygotowywanie projektów opinii/wyjaśnień/ interpretacji/oceny, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie i opiniowanie projektów regulacji wewnętrznych, udzielanie porad prawnych, wydawanie opinii prawnych w zakresie, o którym mowa w art. 3b ust. 1 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, wydawanie opinii prawnych w zakresie, o którym mowa w art. 133b ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
 • zapewnianie obsługi ciał kolegialnych: sekretariatu Platformy PPP i innych podmiotów,
 • udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o zamówienie publiczne w zakresie właściwości komórki organizacyjnej,
 • realizacja zadań w ramach projektu pozakonkursowego Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce w ramach PO WER 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń w zakresie tematyki PPP,
 • prowadzenie obsługi procesu legislacyjnego,
 • prowadzenie szkoleń w zakresie tematyki PPP,
 • współpraca z zewnętrznymi wykonawcami realizującymi usługi prawne na zlecenie Departamentu.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie lub równoważne na kierunku prawo
 • doświadczenie zawodowe : 5 lat w administracji publicznej na stanowiskach związanych z obsługą prawną oraz doświadczenie w zarządzaniu kilkuosobowym zespołem
 • umiejętność interpretacji aktów prawnych,
 • znajomość ustawy o PPP oraz ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o finansach publicznych,
 • wiedza nt. specyfiki projektów PPP, w tym postępowań o wybór partnera prywatnego,
 • znajomość specyfiki umów zawieranych z partnerami prywatnymi w formule PPP / koncesji,
 • wiedza na temat rynku PPP,
 • znajomość udzielania zamówień w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych,
 • wiedza na temat procedur legislacyjnych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • organizacja pracy własnej i wydziału, orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, zarządzanie ludźmi, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Dokumenty należy przygotować w języku polskim. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski.
 • CV,
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie – w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii pisemnej informacji o zagranicznym dyplomie wydanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, gdy znajdą się w gronie pięciu najlepszych kandydatów,
 • najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci muszą dostarczyć do BZL wszystkie wymagane prawem oświadczenia, w tym własnoręcznie podpisane: oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Aktualny wzór oświadczeń jest dostępny pod adresem: http://www.miir.gov.pl/strony/ministerstwo/praca-w-ministerstwie/.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 19.12.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Aplikacje można przesyłać na adres mailowy: kariera@miir.gov.pl
  Dokumenty można też przynieść lub wysłać na adres:
  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  ul. Wspólna 2/4
  00-926 Warszawa
  z dopiskiem na aplikacji oraz w tytule maila: DPA 273Kancelaria czynna w godz. 8¹⁵-16¹⁵
61 total views, 2 today Print Job