This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 5 Jun 2019

Job Description

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

w Wydziale Promocji i Mediów w Departamencie Promocji Funduszy Europejskich

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie kampanii o szerokim zasięgu oraz projektów promocyjnych, informacyjnych, i edukacyjnych, w tym wybór kanałów i narzędzi komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem internetu
 • analizowanie i monitorowanie mediów
 • udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań w zakresie właściwości komórki organizacyjnej – przeprowadzanie rozeznania rynku, opracowywanie projektu umowy, sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia, szacowanie wartości zamówienia, nadzorowanie wykonania umowy
 • współpraca ze stacjami telewizyjnymi i radiowymi w zakresie realizacji audycji telewizyjnych i radiowych promujących Fundusze Europejskie oraz programy Komisji Europejskiej
 • współpraca przy tworzenie materiałów merytorycznych i wizualnych i publikacja ich na profilach społecznościowych Funduszy Europejskich
 • zarządzanie projektami, w tym rozliczanie projektu, kontrolowanie realizacji zadań pod kątem: jakości, zgodności z zakresem wykonania i zaplanowanym czasem realizacji, identyfikowanie pojawiających się problemów i ryzyk w projekcie
 • udzielanie informacji na wnioski i zapytania (w tym o udostępnienie informacji publicznych)

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w zakresie informacji, promocji, public relations i w zarządzaniu projektami
 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • wiedza z zakresu prowadzenia kampanii o szerokim zasięgu
 • znajomość nowoczesnych trendów i tendencji w obszarze mediów
 • zdolności do kreatywnego tworzenia zarówno treści, jak i obrazu
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • umiejętność obsługi MS Office
 • umiejętność posługiwania się systemami zarządzania treścią na serwisach www
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Dokumenty należy przygotować w języku polskim. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski.
 • CV
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie – w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni polskiej prosimy o przesłanie kopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie – w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii pisemnej informacji o zagranicznym dyplomie, wydanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, gdy znajdą się w gronie pięciu najlepszych kandydatów
 • najpóźniej, tj. w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci muszą dostarczyć do BZL wszystkie wymagane prawem oświadczenia, w tym własnoręcznie podpisane: oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Aktualny wzór oświadczeń jest dostępny pod adresem: https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/praca-w-ministerstwie-miir
 • Niedostarczenie tych dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 17.06.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:Zachęcamy do aplikowania ONLINE, ale dopuszczamy również tradycyjną/papierową formę składania aplikacji.
  Dokumenty można też przynieść lub wysłać na adres:

  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  ul. Wspólna 2/4
  00-926 Warszawa
  z dopiskiem na aplikacji oraz w tytule maila: DIP 85

  APLIKUJ ONLINE KLIKAJĄC W LINK:

  http://miir.hrsys.pl/praca/miir/DIP-85

Apply Online

Apply for this Job