This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju  <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 13 Jun 2019

Job Description

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

w Wydziale Stosunków Bilateralnych i Wielostronnych w Departamencie Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie międzynarodowej współpracy dwustronnej i wielostronnej Ministerstwa, w tym: współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, opiniowanie/ uzgadnianie dokumentów, materiałów i stanowisk dotyczących współpracy międzynarodowej, koordynowanie realizacji umów lub listów intencyjnych o współpracy międzynarodowej, współpraca z organizacjami/ stowarzyszeniami międzynarodowymi, opracowywanie dokumentów, materiałów i stanowisk dotyczących współpracy międzynarodowej;
 • organizowanie spotkań i wydarzeń krajowych/ międzynarodowych Ministerstwa w zakresie właściwości wydziału, w tym: prowadzenie i/ lub udział w spotkaniach i wydarzeniach, przygotowywanie merytoryczne spotkań i wydarzeń w zakresie właściwości wydziału, zapewnianie obsługi logistycznej spotkań i wydarzeń w zakresie właściwości wydziału, zapewnianie przestrzegania zasad protokołu dyplomatycznego, zapewnianie/ obsługa udziału prelegentów/ ekspertów zewnętrznych;
 • udział w procesie decyzyjnym w Unii Europejskiej w ramach kompetencji Ministerstwa, w tym: opiniowanie dokumentów związanych z członkostwem w Unii Europejskiej w zakresie polityki gospodarczej, polityki spójności i wdrażania funduszy europejskich, przygotowywanie/ uzgadnianie dokumentów podsumowujących;
 • prowadzenie obsługi udziału przedstawicieli Ministerstwa w spotkaniach i posiedzeniach krajowych/ międzynarodowych, w tym: przygotowywanie lub uzgadnianie dokumentów prezentujących stanowisko Ministerstwa, przygotowywanie/ uzgadnianie dokumentów podsumowujących, monitorowanie realizacji zobowiązań wynikających z udziału w spotkaniach/ posiedzeniach;
 • udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań w zakresie organizacji wydarzeń międzynarodowych, w tym: opracowywanie projektu umowy, przeprowadzanie rozeznania rynku, sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia, szacowanie wartości zamówienia, uczestniczenie w postępowaniach jako członek komisji przetargowych, przeprowadzanie odbioru przedmiotu umowy.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w obszarze współpracy międzynarodowej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1,
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość problematyki z zakresu integracji europejskiej, stosunków międzynarodowych,
 • wiedza z zakresu wdrażania funduszy UE,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • znajomość języka niemieckiego na poziomie B1.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Dokumenty należy przygotować w języku polskim. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski.
 • CV
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie wymagane na stanowisku – w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii pisemnej informacji o zagranicznym dyplomie, wydanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, gdy znajdą się w gronie pięciu najlepszych kandydatów,
 • najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci muszą dostarczyć wszystkie wymagane prawem oświadczenia, w tym własnoręcznie podpisane: oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Aktualny wzór oświadczeń jest dostępny pod adresem: https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/praca-w-ministerstwie-miir
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 27.06.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Zachęcamy do aplikowania online ale dopuszczamy również tradycyjną/papierową formę składania aplikacji.Dokumenty można przynieść lub wysłać na adres:
  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
  ul. Wspólna 2/4
  00-926 Warszawa
  z dopiskiem na aplikacji: DEM 87

  APLIKUJ ONLINE KLIKAJĄC W LINK:

  https://miir.hrsys.pl/praca/miir/DEM-87-Z

Apply Online

Apply for this Job