This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju  <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 7 Oct 2019

Job Description

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista

w Wydziale Prawno-Organizacyjnym Departament Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej

ZAKRES ZADAŃ

 • analizowanie prawne, w zakresie sporządzanie opinii w sprawie wniosków o stosowanie przepisów dotyczących stosowania przepisów prawa UE; opracowywanie / opiniowanie projektów stanowisk Ministra w zakresie nieformalnych (EU-Pilot) i formalnych postępowań KE w zakresie ograniczeń prawa UE; opiniowanie dokumentów podlegających analizie przez KSE, KRM i RM
 • udział w postępowaniach przed organami Unii Europejskiej, w tym formułowanie stanowisk (m.in. sporządzanie odpowiedzi na zarzuty formalne i uzasadnione opinie); przygotowywanie dokumentów inicjujących postępowanie (m.in. notyfikacja)
 • zarządza procesem legislacyjnym, w tym opracowuje projekt aktualny i / lub założony do projektu aktualny zakres zastosowania w zakresie dyrektywy o produktach i usługach; opiniowanie projektów prawnych i / lub założeń do projektów prawnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych poza Ministerstwem lub ich części; opracowano projekty prawne i / lub założeń do projektów prawnych, umów międzynarodowych i porozumień, a także innych dokumentów rządowych zestawów inicjatyw inicjowanych przez ministerstwo zestawienia inicjatyw inicjowanych przez ministerstwo; opracowane projekty prawne wewnętrznej podlegającej inicjacji przez Ministerstwo
 • monitorować status i orzeczenia oraz rekomendacje / rekomendacje / rekomendacje / opinie, w sprawie analizy bazowej. m.in .: bazy Elektronicznego Systemu Transpozycji Prawa Publicznego (e-step); analizuje aktualny stan raportu, orzecznictwa i opinii doktryny / rekomendacje / rekomendacje / rekomendacje / opinie; analizowanie planowanych zmian prawa w zakresie zgodności z prawem UE

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze lub równorzędne
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w zakresie związanym z wdrażaniem praw UE
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (ze znajomością terminologii prawniczej)
 • znajomość procesu legislacyjnego UE
 • znajomość problematyki z zakresu praw UE oraz zagadnień integracji społecznej
 • organizacja pracy i orientacja na osiągnięcia, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne
 • Usługi z pełnym prawem publicznym
 • Nieskazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Dokumenty należy przygotować w języku polskim. W przypadku korzystania z dokumentacji w języku obcym należy uwzględnić również ich tłumaczenie na język polski.
 • CV
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie – w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni wyższych pytania o przesłanie kopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie – w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej należy poprosić o przesłanie kopii pisemnej informacji o zagranicznej dyplomie
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, gdy dostępne są w gronie wszystkich najlepszych kandydatów
 • najpóźniej, tj. w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci muszą dostarczyć do BZL wszystkie wymagane prawa oświadczenia, w tym własnoręczne podpisanie: oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, oświadczenie o korzystaniu z pełnymi prawami, oświadczenie o nieinformowaniu prawomocnego wyroku za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Aktualny wzór oświadczeń jest dostępny pod usługą:
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełnym prawem publicznym
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w sprawie, gdy jesteś w gronie najlepszych kandydatów / kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy uwzględnić do: 18.10.2019
 • Decyduje data: wpływ oferty do urzędu
 • Miejsce sporządzenia dokumentu:
  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
  ul. Wspólna 2/4
  00-926 Warszawa
  z dopiskiem na aplikacji: DEM 142https://miir.hrsys.pl/praca/miir/DEM-142
Apply Online

Apply for this Job