This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju <1r pierwsza praca/ Entry Level  Warszawa, mazowieckie, Poland 3 Dec 2018

Job Description

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

w Wydziale Wsparcia Zarządzania w Departamencie Strategii Rozwoju

ZAKRES ZADAŃ

 • zarządzanie projektami, w tym m.in. określanie koncepcji projektu, jego celu i oczekiwanych efektów, opracowywanie budżetu projektu, opracowywanie harmonogramu prac, dobór podwykonawców, dostawców i ekspertów, identyfikowanie pojawiających się problemów i ryzyk oraz proponowanie działań korygujących, kontrolowanie realizacji zadań i wykonania budżetu, odbiór prac, rozliczanie projektu,
 • udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań w zakresie przeprowadzania rozeznania rynku, szacowania wartości zamówienia, sporządzania opisu przedmiotu zamówienia, opracowywania projektu umowy, nadzorowania wykonania umowy, przeprowadzania odbioru przedmiotu umowy,
 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych realizowanych na wniosek komórek organizacyjnych, w tym zapewnianie zgodności prowadzonych postępowań z przepisami prawa i wewnętrznymi procedurami, opiniowanie wniosków o rozpoczęcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, doradzanie pracownikom komórek organizacyjnych,
 • przygotowywanie materiałów do projektu ustawy budżetowej i Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP).

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe : 1 rok w obszarze realizacji projektów finansowanych w ramach środków UE
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 • znajomość zagadnień związanych z Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna,
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Dokumenty należy przygotować w języku polskim. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski.
 • CV,
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie – w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii pisemnej informacji o zagranicznym dyplomie wydanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, gdy znajdą się w gronie pięciu najlepszych kandydatów,
 • najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci muszą dostarczyć do BZL wszystkie wymagane prawem oświadczenia, w tym własnoręcznie podpisane: oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Aktualny wzór oświadczeń jest dostępny pod adresem: http://www.miir.gov.pl/strony/ministerstwo/praca-w-ministerstwie/.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 14.12.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Aplikacje można składać na adres mailowy: kariera@miir.gov.pl
  Dokumenty można też przynieść lub wysłać na adres:
  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  ul. Wspólna 2/4
  00-926 Warszawa
  z dopiskiem na aplikacji oraz w tytule maila: DSR 270Kancelaria czynna w godz. 8¹⁵-16¹⁵
73 total views, 1 today Print Job