This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Warszawa, mazowieckie, Poland 2 Nov 2018

Job Description

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

w Wydziale Dostępności w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAKRES ZADAŃ

 • wdrażanie Programu Dostępność Plus, w tym: przeprowadzanie konsultacji i uzgodnień, przygotowywanie interpretacji i stanowisk Ministerstwa oraz odpowiedzi na pytania w zakresie realizacji programu, przygotowywanie i prowadzenie szkoleń, grup roboczych, spotkań konsultacyjnych z zakresu realizacji programu;
 • organizowanie, prowadzenie spotkań i wydarzeń krajowych i międzynarodowych Ministerstwa, w tym: przygotowywanie merytoryczne spotkań i wydarzeń, zapewnianie obsługi logistycznej;
 • udzielanie informacji na wnioski i zapytania np. o udostępnienie informacji publicznych;
 • przygotowywanie dokumentów strategicznych w zakresie właściwości Wydziału.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie lub równoważne
 • doświadczenie zawodowe : 2 lata w zakresie wdrażania funduszy unijnych lub w zakresie integracji/lub pomocy społecznej
 • wiedza z zakresu wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego lub w zakresie integracji/lub pomocy społecznej,
 • wiedza z zakresu dostępności architektonicznej, transportowej i informacyjnej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, kreatywność, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Dokumenty należy przygotować w języku polskim. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski.
 • CV
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie wymagane na stanowisku– w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu,
 • najpóźniej, tj. w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci muszą dostarczyć do BZL wszystkie wymagane prawem oświadczenia, w tym własnoręcznie podpisane: oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Aktualny wzór oświadczeń jest dostępny pod adresem: http://www.miir.gov.pl/strony/ministerstwo/praca-w-ministerstwie/ Niedostarczenie tych dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 19.11.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Aplikacje można wysyłać na adres mailowy: kariera@miir.gov.pl
  Dokumenty można też przynieść lub wysłać na adres:
  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
  BZL
  ul. Wspólna 2/4
  00-926 Warszawa
  z dopiskiem na aplikacji oraz w tytule maila: DZF 253
  Kancelaria czynna w godz. 8¹⁵-16¹⁵
125 total views, 1 today Print Job