This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju  2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Anywhere 2 Sep 2019

Job Description

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

do spraw: wsparcia programów i inwestycji infrastrukturalnych

w Wydziale Wsparcia Programów i Inwestycji Infrastrukturalnych w Departamencie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

ZAKRES ZADAŃ

 • wiedza na temat procesu przygotowania projektów ofert, w tym zakresie źródeł finansowania (np. instrumentów finansowych)
 • wiedza z zakresu ogólnego zasięgu UE
 • znajomość prawa Prawo zamówień publicznych
 • wiedza na temat podstawowej zasady współpracy ponadnarodowej w EFS
 • język angielski na poziomie B2
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office: Word, Excel
 • organizacja pracy i orientacja na osiągnięcia, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata pracy na stanowisku związanym z funduszem UE, inne instrumenty wsparcia inwestycji lub z realizacji projektów inwestycyjnych
 • Usługi z pełnym prawem publicznym
 • Nieskazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych w zakresie korzystania z zestawu / stażu pracy
 • CV
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie – w przypadku ukończenia studiów wyższych
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, gdy dostępne są w gronie wszystkich najlepszych kandydatów
 • najpóźniej, tj. w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci muszą dostarczyć do BZL wszystkie wymagane prawa oświadczenia, w tym własnoręczne podpisanie: oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, oświadczenie o korzystaniu z pełnymi prawami, oświadczenie o nieinformowaniu prawomocnym wyroku za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Aktualny wzór oświadczeń jest dostępny pod usługą:
 • Dokumenty należy przygotować w języku polskim. W przypadku korzystania z dokumentacji w języku obcym należy uwzględnić również ich tłumaczenie na język polski

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w sprawie, gdy jesteś w gronie najlepszych kandydatów / kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy uwzględnić do: 16.09.2019
 • Decyduje data: wpływ oferty do urzędu
 • Miejsce
  sporządzania dokumentu: Zachęcamy do aplikacji online, ale dopuszczamy również tradycyjną / papierową grupę aplikacjiDokumenty papierowe można następnie przynieść lub wysłać na adres:

  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
  ul. Wspólna 2/4
  00-926 Warszawa
  z dopiskiem na aplikację DPA_111 (dotyczy tylko wysyłanych w papierach)

  Kancelaria czynna w godz. 8¹⁵-16¹⁵

  https://miir.hrsys.pl/praca/miir/DPA-111

Apply Online

Apply for this Job