This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Warszawa, mazowieckie, Poland 31 Oct 2018

Job Description

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

w Zespole Strategii i Promocji w Biurze Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw

ZAKRES ZADAŃ

 • przygotowanie materiałów informacyjnych, publikacji i materiałów promocyjnych, materiałów na wystąpienia;
 • prowadzenie akcji i projektów informacyjno-promocyjnych, organizacja wydarzeń, spotkań, konferencji w tym: przygotowanie planu i strategii, planowanie i rozliczanie kosztów, koordynacja realizacji działania, nadzór na wykonawcami, przygotowanie agendy, monitorowanie przebiegu kampanii;
 • przygotowywanie informacji nt. działań Pełnomocnika Rządu ds. MŚP na stronę internetową oraz profile społecznościowe, w tym: planowanie publikacji i przygotowywanie autorskich tekstów /materiałów informacyjnych i promocyjnych, bieżąca współpraca z grafikiem m.in. przy przygotowywaniu graficznych form przekazu (prezentacji multimedialnych, infografik, bannerów itp.);
 • udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o zamówienie publiczne w zakresie właściwości komórki, w tym: przeprowadzanie rozeznaniu rynku, sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia, nadzorowanie wykonania umowy.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe : 2 lata w zakresie informacji, promocji, public relations
 • wiedza z zakresu marketingu oraz komunikacji społecznej,
 • znajomość specyfiki sektora MŚP,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • rzetelność, umiejętność współpracy, skuteczna komunikacja, umiejętność organizacji pracy, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Dokumenty należy przygotować w języku polskim. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski.
 • CV
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie wymagane na stanowisku– w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu,
 • najpóźniej, tj. w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci muszą dostarczyć do BZL wszystkie wymagane prawem oświadczenia, w tym własnoręcznie podpisane: oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Aktualny wzór oświadczeń jest dostępny pod adresem: http://www.miir.gov.pl/strony/ministerstwo/praca-w-ministerstwie/ Niedostarczenie tych dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 13.11.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Aplikacje można wysyłać na adres mailowy: kariera@miir.gov.pl
  Dokumenty można też przynieść lub wysłać na adres:
  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
  BZL
  ul. Wspólna 2/4
  00-926 Warszawa
  z dopiskiem na aplikacji oraz w tytule maila: BMS 260
  Kancelaria czynna w godz. 8¹⁵-16¹⁵
120 total views, 1 today Print Job