This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poszukuje głównego specjalisty ds. sztuk wizualnych

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level  Warszawa, mazowieckie, Poland 3 Jan 2018

Job Description

Stanowisko w Wydziale ds. nadzoru nad instytucjami kultury i koordynacji Programów Ministra, Departament Narodowych Instytucji Kultury

ZAKRES ZADAŃ

 • Obsługa PM – Narodowe Kolekcje Sztuki Współczesnej w zakresie przyjmowania i oceny formalnej wniosków, a także koordynacja pracy w tym zakresie PM Regionalne Kolekcje Sztuki Współczesnej w celu zapewnienia realizacji zadań Ministerstwa w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków tworzenia i rozwoju kolekcji sztuki współczesnej;
 • Kompleksowe przygotowanie wniosków w ramach PM Narodowe Kolekcje Sztuki Współczesnej do realizacji decyzji Ministra oraz koordynacja prac w zakresie obydwu Programów, w tym odnośnie zbiorczych zestawień i informacji, w celu realizacji przypisanych Departamentowi zadań;
 • Sprawowanie kontroli zarządczej stosunku do instytucji kultury nadzorowanych przez DIK, koordynacja międzyinstytucjonalnej i międzynarodowej współpracy instytucji w celu zapewnienia prawidłowej realizacji celów i założeń programów Ministra;
 • Prowadzenie bieżącej korespondencji w ramach spraw będących w kompetencji Wydziału, związanych z zarządzaniem Programami Ministra w kompetencjach DIK i kontroli zarządczej nad instytucjami nadzorowanymi w celu realizacji zadań Departamentu oraz ze środowiskami twórców;
 • Współpraca w zakresie projektów zmian aktów prawnych dotyczących Programów Ministra Kolekcje Regionalne Sztuki Współczesnej i Narodowe Kolekcje Sztuki Współczesnej w celu usprawnienia funkcjonowania tego Programu;
 • Bieżące monitorowanie realizacji zadań związanych z przyznanymi dofinansowaniami w ramach w/w programów w celu właściwego nadzoru DIK nad ich realizacją;
 • Uczestniczenie w bieżących wydarzeniach życia kulturalnego, szczególnie z zakresu sztuk wizualnych w celu pogłębiania merytorycznej wiedzy w tym obszarze;
 • Współpraca ze środowiskiem beneficjentów i organizatorów instytucji nadzorowanych w celu wspierania inicjatyw kulturalnych i projektów edukacyjnych wynikających z realizacji w/w programów Ministra i sprawowania kontroli zarządczej nad instytucjami.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w administracji publicznej lub instytucji kultury
 • Znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, znajomość ustawy o służbie cywilnej, wiedza z zakresu bieżących wydarzeń artystycznych i funkcjonowania instytucji kultury w Polsce, związanych ze sztukami wizualnymi;
 • Kompetencje: rzetelność i terminowość, skuteczna komunikacja (pisemna/werbalna), myślenie analityczne, dobra organizacja pracy;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe humanistyczne
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1;

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kwestionariusz osobowy zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: www.mkidn.gov.pl;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B1;

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 16.01.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  Biuro Podawcze
  ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (022) 42-10-284 rekrutacja@mkidn.gov.pl
273 total views, 1 today Print Job