This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Warszawa, mazowieckie, Poland 31 Oct 2018

Job Description

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

do spraw: europejskich

w Wydziale ds. europejskich i projektów międzynarodowych w Departamencie Funduszy i Spraw Europejskich

ZAKRES ZADAŃ

 • Współpraca z organami i instytucjami UE (w szczególności z Radą UE oraz Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim) oraz udział w posiedzeniach gremiów UE w celu prezentacji stanowiska MKiDN na forum UE.
 • Koordynacja działań związanych Znakiem Dziedzictwa Europejskiego oraz Europejską Stolicą Kultury w celu wywiązania się z zadań nałożonych przez UE.
 • Realizacja zadań wynikających z udziału Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w centralnym systemie koordynacji polityki europejskiej Rządu RP, w tym w pracach Komitetu ds. Europejskich w celu przygotowania stanowiska MKiDN na posiedzenie KSE.
 • Archiwizacja dokumentacji w celu zapewnienia dostępu do archiwalnych dokumentów.
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe : 2 lata w realizacji zadań w środowisku międzynarodowym
 • Znajomość funkcjonowania instytucji unijnych
 • Znajomość prawa krajowego i unijnego, związanego z polityką regionalną UE
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Kompetencje: rzetelność, wiedza specjalistyczna, zorientowanie na osiąganie celów, gotowość do doskonalenia zawodowego, kreatywność, umiejętności analityczne, inicjatywa, skuteczna komunikacja, podejmowanie decyzji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe europeistyka, stosunki międzynarodowe, politologia, prawo, socjologia, administracja publiczna, zarządzanie, filologia angielska, francuska, lingwistyka stosowana
 • Znajomość innego języka europejskiego na poziomie B2

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagany obszar i długość doświadczenia zawodowego / stażu pracy (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy lub innych dokumentów, które potwierdzają wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe/staż pracy).
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie znajomości języka angielskiego na wymaganym poziomie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie znajomości innego języka europejskiego na wymaganym poziomie
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 13.11.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  Biuro Podawcze
  ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
  z dopiskiem: ogłoszenie nr………..
  Dodatkowe informacje można uzyskać: rekrutacja@mkidn.gov.pl, tel. 42 10 284
95 total views, 1 today Print Job