This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Anywhere 5 Apr 2019

Job Description

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

do spraw: współpracy dwustronnej

w Wydziale Współpracy Dwustronnej i Organizacji Międzynarodowych w Departamencie Współpracy z Zagranicą – nabór na zastępstwo

ZAKRES ZADAŃ

 • Organizuje i koordynuje współpracę kulturalną z: Rosją, Ukrainą, Białorusią, Turcją w celu współpracy dwustronnej i promocji kultury polskiej na świecie.
 • Koordynuje pod względem merytorycznym przygotowanie zagranicznych podróży służbowych członków kierownictwa Ministerstwa i oficjalnych wizyt gości zagranicznych na szczeblu kierownictwa Ministerstwa w zakresie spraw będących w kompetencjach Departamentu w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zagranicznych delegacji i wizyt gości zagranicznych
 • Koordynuje projekty międzynarodowe związane z działalnością Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w celu współpracy dwustronnej i promocji kultury polskiej w Rosji.
 • Inicjuje, koordynuje i monitoruje działania w obszarze kultury polskiej oraz jej promocji poza granicami kraju. Współpracuje zarówno z polskimi jak i zagranicznymi instytucjami, placówkami dyplomatycznymi w celu promocji kultury polskiej na świecie.
 • Przygotowuje spotkania międzynarodowe w tym konferencje, seminaria, spotkania eksperckie oraz bierze udział w międzynarodowych wydarzeniach w obszarze kultury w celu pogłębiania współpracy dwustronnej i promocji kultury polskiej na świecie.
 • Prowadzi sprawy związane z zaangażowaniem Polski w działania organizacji międzynarodowych oraz międzynarodowych platform współpracy w celu współpracy wielostronnej i promocji kultury polskiej na świecie.
 • Analizuje oraz opiniuje dokumenty związane z międzynarodową współpracą kulturalną, formułuje propozycje stanowiska MKiDN w tym obszarze oraz opracowuje materiały informacyjne, sprawozdania i notatki, przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz innymi resortami w zakresie wymiany informacji dotyczących polityki kulturalnej w celu współpracy dwustronnej i promocji kultury polskiej na świecie.
 • Wykonuje inne zadania zlecone przez przełożonych w zakresie zadań realizowanych przez komórkę organizacyjną w celu właściwej realizacji zadań Departamentu.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata doświadczenia w administracji publicznej w zakresie współpracy w środowisku międzynarodowym
 • Wiedza z zakresu: współczesnych stosunków międzynarodowych; protokołu dyplomatycznego; prawa międzynarodowego, w tym w szczególności w zakresie umów dwustronnych i bazy prawno-traktatowej, ustawy o służbie cywilnej
 • Kompetencje: łatwość nawiązywania kontaktów; analityczne myślenie; rozwiązywanie problemów w sytuacjach nieprzewidzianych; rzetelność i terminowość; organizacja pracy i osiąganie rezultatów; umiejętność pracy zespołowej; umiejętności negocjacyjne
 • Znajomość języka rosyjskiego na poziomie C1
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie w instytucjach kultury
 • znajomość języka angielskiego lub innego języka UE na poziomie B1

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagany obszar i długość doświadczenia zawodowego / stażu pracy (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy lub innych dokumentów, które potwierdzają wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe/staż pracy)
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie znajomości języka rosyjskiego na wymaganym poziomie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy lub innych dokumentów, które potwierdzają wymagane dodatkowe doświadczenie zawodowe/staż pracy)
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie znajomości języka angielskiego lub innego języka UE na wymaganym poziomie
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 18.04.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  Biuro Podawcze
  ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
  z dopiskiem: ogłoszenie nr …….
  Dodatkowe informacje można uzyskać: rekrutacja@mkidn.gov.pl, tel. 42 10 284
Apply Online

Apply for this Job