This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Warszawa, mazowieckie, Poland 29 Oct 2018

Job Description

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

do spraw: kontroli i nadzoru konserwatorskiego

w Wydziale ds. kontroli i nadzoru konserwatorskiego w Departamencie Ochrony Zabytków

ZAKRES ZADAŃ

 • Przygotowywanie i przeprowadzanie kontroli wojewódzkich konserwatorów zabytków w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w celu przedstawienia oceny działalności jednoski dokonanej na podstawie ustalonego stanu faktycznego przy zastosowaniu przyjętych kryteriów kontroli.
 • Sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli, monitorowanie realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych przedstawionych w wystąpieniach pokontrolnych, sprawozdaniach z kontroli w celu koordynacji działalności wojewódzkich konserwatorów zabytków.
 • Sporządzanie sprawozdań i informacji o działalności wojewódzkich konserwatorów zabytków w zakresie przestrzegania przepisów prawa w celu opracowania analiz, ocen i opinii dotyczących problematyki polityki konserwatorskiej.
 • Analiza i ocena pod względem merytorycznym dokumentów dotyczących wykonywania zadań przez wojewódzkich konserwatorów zabytków w celu udokumentowania przestrzegania i stosowania przepisów oraz realizacji zadań dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
 • Przygotowywanie na rzecz zainteresowanych organów, instytucji i osób fizycznych projektów wystąpień i odpowiedzi w sprawach indywidualnych dotyczących ochrony zabytków, przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania i interpelacje parlamentarne w celu realizacji zadań Departamentu Ochrony Zabytków wynikających z regulaminu MKiDN.
 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających w związku ze skargami i wnioskami wpływającymi do DOZ, przygotowywanie zawiadomień o sposobie załatwienia skarg i wniosków w celu realizacji zadań Departamentu Ochrony Zabytków wynikających z regulaminu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń na wywóz zabytków za granicę w celu realizacji zadań Departamentu Ochrony Zabytków wynikających z regulaminu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 • Rozpatrywanie wniosków o przyznanie nagrody za znaleziska archeologiczne oraz nagrody za znalezienie zabytku w celu rzetelnej i merytorycznej oceny złożonych wniosków w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe profilowe w zakresie związanym z ochroną zabytków (architektura, archeologia, historia sztuk), prawnicze, administracyjne
 • doświadczenie zawodowe : 2 lata w jednostkach sektora finansów publicznych lub instytucji związanej z ochroną zabytków
 • Znajomość ustaw: ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; ustawy o kontroli w administracji rządowej; kodeksu postępowania administracyjnego; ustawy o służbie cywilnej; ustawy o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym; ustawy o ochronie przyrody; ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 • Kompetencje: rzetelność i terminowość, myślenie analityczne, skuteczna komunikacja, organizacja pracy i osiąganie rezultatów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: w kontroli instytucjonalnej lub audycie wewnętrznym
 • Studia podyplomowe z zakresu ochrony zabytków lub administracji, kontroli oraz audytu

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagany obszar i długość doświadczenia zawodowego / stażu pracy (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy lub innych dokumentów, które potwierdzają wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe/staż pracy)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania dodatkowego – obszaru doświadczenia zawodowego / stażu pracy (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy lub innych dokumentów, które potwierdzają wymagane doświadczenie zawodowe/staż pracy)
 • Kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych z zakresu ochrony zabytków lub administracji, kontroli oraz audytu
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 08.11.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  Biuro Podawcze
  ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
  z dopiskiem: ogłoszenie nr………..
  Dodatkowe informacje można uzyskać: rekrutacja@mkidn.gov.pl, tel. 42 10 284
108 total views, 1 today Print Job