This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 12 Jul 2019

Job Description

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

do spraw: kontaktów z mediami i serwisów internetowych i społecznościowych

w Wydziale Promocji w Centrum Informacyjnym

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzi działania promocyjne i informacyjne w serwisach społecznościowych oraz na stronie internetowej MKiDN w celu efektywnego realizowania polityki informacyjnej i promocyjnej MKiDN
 • Współpracuje z instytucjami kultury w zakresie wzajemnego promowania działań oraz reagowania na sytuacje kryzysowe w mediach społecznościowych w celu efektywnego realizowania polityki informacyjnej MKiDN
 • Współpracuje z przedstawicielami mediów w celu zapewnienia właściwej obsługi medialnej Ministrowi i Wiceministrom Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Monitoruje obecność spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w środkach społecznego przekazu, szczególnie w mediach społecznościowych w celu planowania i realizowania polityki informacyjnej MKiDN
 • Współorganizuje konferencje prasowe, briefingi oraz konferencje tematyczne członków kierownictwa MKiDN z udziałem przedstawicieli środków masowego przekazu, w celu realizowania polityki informacyjnej i promocyjnej MKiDN. Współorganizuje wydarzenia związane z aktywnością w mediach społecznościowych w celu ich efektywnego wykorzystania i rozwoju
 • Przygotowuje teksty sprostowań, polemik, oficjalnych wystąpień oraz innych materiałów literackich i odpowiedzi na pytania kierowane do MKiDN, w celu realizowania polityki informacyjnej MKiDN
 • Współpracuje przy realizacji kampanii informacyjnych i promocyjnych oraz akcji społecznych dotyczących zakresu działania Ministerstwa w celu realizowania polityki informacyjnej i promocyjnej MKiDN
 • Wykonuje pozostałe zadania zlecone przez przełożonego w zakresie zadań Wydziału w celu odpowiedniego wypełnienia zadań Centrum Informacyjnego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w jednostkach sektora finansów publicznych lub w instytucji kultury w komórce ds. promocji i kontaktów z mediami lub w obszarze redakcyjnym
 • Znajomość: ustawy o służbie cywilnej, ustawy prawo prasowe
 • Znajomość struktury organizacyjnej MKiDN
 • Wiedza z zakresu zasad funkcjonowania instytucji podległych i nadzorowanych przez MKiDN
 • Wiedza z zakresu bieżących wydarzeń kulturalnych w Polsce
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Kompetencje: łatwość nawiązywania kontaktów, zorientowanie na klienta, kreatywność, skuteczna komunikacja (pisemna, werbalna), organizacja pracy i osiąganie rezultatów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu dziennikarstwa lub promocji lub komunikacji społecznej lub filologii polskiej
 • Przeszkolenie z zakresu publikowania i promowania treści w mediach społecznościowych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających jednoznacznie rodzaj i długość doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy lub innych dokumentów, które potwierdzają wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe)
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zakresu publikowania i promowania treści w mediach społecznościowych

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 25.07.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  Biuro Podawcze
  ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
  z dopiskiem: ogłoszenie nr………..
  Dodatkowe informacje można uzyskać: rekrutacja@mkidn.gov.pl, tel. 22/ 42 10 284
Apply Online

Apply for this Job