This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Warszawa, mazowieckie, Poland 30 Nov 2018

Job Description

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

do spraw: planowania i rozliczania dotacji

w Wydziale Dotacji w Departamencie Ochrony Zabytków

ZAKRES ZADAŃ

 • Rejestruje wnioski o udzielenie dotacji, weryfikuje je pod względem formalnym oraz dokonuje oceny organizacyjnej wniosków wraz z ich zgodnością, że strategicznymi celami Programu Ochrona zabytków w celu prawidłowej oceny formalnej i organizacyjnej wniosków o udzielenie dotacji
 • Prowadzi cały proces związany z przygotowaniem oraz realizacją umów o udzielenie dotacji, w tym ocenia dokumentację, przygotowuje projekty umów i aneksów oraz wnioski o wypłatę środków z budżetu MKiDN w celu zapewnienia prawidłowej realizacji umów
 • Prowadzi procedurę rozliczenia umowy o dotację, w tym dokonuje oceny poprawności formalnej dokumentacji rozliczeniowej, przygotowuje kartę rozliczenia zadania, przekazuje bieżące informacje i wyjaśnienia w celu prawidłowego rozliczenia realizacji zadania w ramach umowy o dotację
 • Aktualizuje dane w elektronicznym Systemie Zarządzania Programami Ministra z zakresu przypisanych województw (w tym rejestracja wniosków, rejestracja danych związanych z ich oceną, danych dotyczących realizacji i rozliczenia finansowanych zadań) w celu dysponowania aktualną bazą danych dotyczącą wniosków składanych w ramach programu Ochrona zabytków konieczną do sporządzania prawidłowych zestawień i analiz
 • Prowadzi dokumentację związaną z udzielaniem dotacji w celu udzielania wyjaśnień oraz przekazywania wszelkich informacji w sprawach związanych z wnioskami, przyznawanymi dotacjami, zaawansowaniem ich realizacji oraz rozliczaniem
 • Uczestniczy w kontrolach organizowanych przez DOZ w celu sprawdzenia prawidłowości wydatkowania środków publicznych pochodzących z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczonych na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w obiektach zabytkowych. Sporządza protokoły pokontrolne
 • W przypadku potrzeby urzędu prowadzi wykłady i szkolenia w zakresie zasad udzielania dotacji oraz zasad i kryteriów sporządzania dokumentacji wniosku o dotację w celu zapoznania potencjalnych wnioskodawców z warunkami lub potencjalnymi zmianami w regulaminie programu Ochrona zabytków

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe : 1 rok i 6 miesięcy w jednostkach sektora finansów publicznych lub instytucji kultury
 • wiedza specjalistyczna z zakresu: ochrony zabytków (ustawa o ochronie zabytków); ochrony przyrody (ustawa o ochronie przyrody); udzielania dotacji celowych (ustawa o finansach publicznych); ustawa Kodeks postępowania administracyjnego; prawa budowlanego (ustawa prawo budowlane)
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • kompetencje: umiejętność współpracy; kreatywność; skuteczna komunikacja; zarządzanie zasobami; rzetelność i terminowość; organizacja pracy i osiąganie rezultatów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • szkolenie z zakresu finansów publicznych, zamówień publicznych, prawa administracyjnego
 • Wiedza z zakresu: historii sztuki; historii architektury i budownictwa;
 • wiedza z zakresu obsługi programów klasy EZD

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagany obszar i długość doświadczenia zawodowego / stażu pracy (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów, które potwierdzają wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe/staż pracy)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia z zakresu finansów publicznych, zamówień publicznych, prawa administracyjnego
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 13.12.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  Biuro Podawcze
  ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
  z dopiskiem: ogłoszenie nr………..
  Dodatkowe informacje można uzyskać: rekrutacja@mkidn.gov.pl, tel. 42 10 284
67 total views, 1 today Print Job