This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poszukuje naczelnika wydziału ds. promocji

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level  Warszawa, mazowieckie, Poland 4 Oct 2017

Job Description

ZAKRES ZADAŃ

 • Kierowanie pracą Wydziału poprzez dokonywanie podziału wpływających do realizacji spraw, wyznaczanie pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie poszczególnych zadań oraz określanie celów i terminów ich wykonania w sposób prowadzący do merytorycznie poprawnej i terminowej realizacji przydzielonych zadań w celu prawidłowej realizacji zadań z zakresu ZZL wobec podległych pracowników;
 • Opracowywanie i nadzór nad realizacją strategii informacyjnych i medialnych Ministerstwa, w celu budowania pozytywnego wizerunku MKIDN;
 • Nadzór nad obsługą medialną szefa resortu i jego zastępców, dbałość o stałe kontakty kierownictwa resortu z mediami, nadzór nad realizacją kampanii informacyjnych i promocyjnych oraz akcji społecznych dotyczących zakresu działania Ministerstwa w celu realizacji polityki informacyjnej i promocyjnej Ministerstwa;
 • Nadzór nad realizacją spójnej strategii informacyjnej Ministerstwa oraz instytucji podległych – współpraca przy prowadzeniu kampanii promocyjnych i informacyjnych, akcji społecznych dotyczących zakresu działania Ministerstwa oraz realizowaniu wspólnych projektów;
 • Nadzór nad stroną internetową Ministerstwa oraz prowadzonymi przez MKiDN serwisami społecznościowymi (Facebook, Twitter) w celu budowania pozytywnego wizerunku MKiDN;
 • Nadzorowanie bieżącej działalności informacyjnej Ministerstwa w zakresie udzielania informacji dziennikarzom oraz reprezentantom opinii publicznej a także nadzór nad organizacją konferencji i innych wydarzeń z udziałem kierownictwa Ministerstwa w celu realizacji polityki promocyjnej i informacyjnej MKiDN;
 • Nadzór nad poprawnym stosowaniem systemu identyfikacji wizualnej Ministerstwa (logotypy, bandery, ścianki, rollupy) a także nadzór nad opracowywaniem i aktualizowaniem materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących pracy resortu w celu zapewnienia właściwej promocji działań resortu;
 • Wykonywanie innych poleceń przełożonych w zakresie kompetencji i zadań realizowanych przez Wydział w celu prawidłowej realizacji zadań Centrum.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w dziedzinie promocji lub marketingu
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy prawo prasowe;
 • Znajomość struktury organizacyjnej MKiDN, wiedza specjalistyczna w zakresie funkcjonowania rynku medialnego i prowadzenia kampanii informacyjnych;
 • Kompetencje: rzetelność i terminowość, skuteczna komunikacja, zorientowanie na klienta, organizacja pracy i osiąganie rezultatów, zarządzanie personelem, rozwiązywanie problemów w sytuacjach nieprzewidzianych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe kierunkowe w dziedzinie dziennikarstwa/marketingu/public relations/komunikacji społecznej/historii/socjologii/politologii
 • doświadczenie zawodowe: w prowadzeniu kampanii promocyjnych i/lub informacyjnych, wydarzeń medialnych i/lub społecznych, doświadczenie w pracy dziennikarskiej i/lub redakcyjnej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kwestionariusz osobowy zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: www.mkidn.gov.pl;
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 16.10.2017
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  Biuro Podawcze
  ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (022) 42-10-284 rekrutacja@mkidn.gov.pl
348 total views, 1 today Print Job