This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poszukuje głównego specjalisty ds. analiz i planowania

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level  Warszawa, mazowieckie, Poland 23 May 2017

Job Description

ZAKRES ZADAŃ

 • Pozyskiwanie danych oraz wykonywanie na ich podstawie analiz dotyczących zagadnień o systemowym charakterze z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego
 • Prowadzenie spraw związanych z opracowaniem planu działalności Ministra oraz sprawozdań z jego wykonania w celu zapewnienia realizacji zadań związanych z kontrolą zarządczą oraz weryfikacji zasadności zaproponowanych przez komórki MNiSW celów strategicznych i zadań oraz prawidłowości zastosowanych mierników
 • Sporządzanie analiz oraz zbiorczych zestawień statystycznych w oparciu o informacje gromadzone i przetwarzane w bazach danych
 • Uczestnictwo w krajowej i międzynarodowej współpracy eksperckiej w zakresie szkolnictwa wyższego oraz polityki naukowej, zwłaszcza z Komisją Europejską i Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, w celu wsparcia merytorycznego prowadzonych prac analitycznych
 • Monitorowanie trendów oraz dobrych praktyk w polityce naukowej i innowacyjnej

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata w zakresie prac analitycznych z wykorzystaniem metod statystycznych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • znajomość metod i technik prowadzenia analiz systemowych z wykorzystaniem programów komputerowych przeznaczonych do analizy danych (w szczególności arkuszy kalkulacyjnych) oraz statystyki opisowej i metod ilościowych
 • wiedza w zakresie funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce
 • umiejętność skutecznej komunikacji, umiejętność planowania i organizacji pracy, kreatywność, umiejętności analityczne, samodzielność i inicjatywa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • wykształcenie wyższe w obszarze nauk społecznych lub w dziedzinie nauk matematycznych
 • znajomość metod i technik prowadzenia umiejętność prowadzenia analiz systemowych z wykorzystaniem pakietów statystycznych
 • wiedza w zakresie funkcjonowania europejskich systemów szkolnictwa wyższego i nauki
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie prac analitycznych w obszarze polityki edukacyjnej lub polityki naukowej
 • znajomość innego języka roboczego UE na poziomie B1

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających w pełni wymagany okres oraz obszar doświadczenia zawodowego/stażu pracy (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zakresów obowiązków, opisów stanowisk lub kopie innych zaświadczeń),
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość jęz. angielskiego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o takiej znajomości.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego spełnianie wymagań dodatkowych (tj wykształcenie i doświadczenie zawodowe)
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość drugiego języka roboczego UE na wymaganym poziomie lub oświadczenie o takiej znajomości.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 05.06.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Wspólna 1/3
  00-529 Warszawa
  (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym “ogłoszenie – główny specjalista DN/WAS/9 (A1)”)
220 total views, 1 today Print Job