This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level  Anywhere 13 Jun 2019

Job Description

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

do spraw: polityki szkolnictwa wyższego

Zespół do Spraw Polityki Szkolnictwa Wyższego Departament Innowacji i Rozwoju

ZAKRES ZADAŃ

 • Analizuje i opiniuje projekty aktów normatywnych z obszaru polityki dotyczącej rozwoju szkolnictwa wyższego oraz sporządza odpowiedzi na pisma i wkłady do pism dotyczących polityki rozwoju szkolnictwa wyższego.
 • Prowadzi sprawy związane z rozwojem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, w tym w szczególności współpracuje z innymi urzędami oraz odpowiada na pytania z zewnątrz w celu zapewnienia spójności między przepisami ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 • Prowadzi sprawy związane z realizacją przedsięwzięcia Ministra pn. Dydaktyczna inicjatywa doskonałości.
 • Realizuje zadania związane z obsługą procesu nadzoru nad Narodową Agencją programu Erasmus+.
 • Współpracuje z Sejmem, Senatem oraz innymi resortami i instytucjami (KPK, NCBR, NCN).
 • Prowadzi Zespół ds. oceny projektów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury szkolnictwa wyższego planowanych do realizacji przez uczelnie w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020, w tym współpracuje Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju oraz Wojewódzkimi Urzędami Marszałkowskimi, którego celem jest zapewnienie spójności między finansowaniem zadań związanych z rozwojem infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego z regionalnych programów operacyjnych z celami polityki w obszarze szkolnictwa wyższego.
 • Bierze udział w pracach zespołów powoływanych przez organy państwa lub organizacje pozarządowe zajmujących się tematyką szkolnictwa wyższego, procesu uczenia się przez całe życie, uznawania kwalifikacji uzyskanych w drodze kształcenia poza formalnego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość jęz. angielskiego na poziomie B2,
 • znajomość ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, rozporządzeń dotyczących warunków prowadzenia studiów oraz kryteriów oceny programowej, znajomość ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, znajomość zagadnień dotyczących współpracy z Unią Europejską
 • skuteczna komunikacja, umiejętność współpracy, samodzielność i inicjatywa, rzetelność i terminowość, umiejętność planowania i organizacji pracy.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • wykształcenie wyższe z zakresu: prawa, nauk politycznych, administracji
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze szkolnictwa wyższego

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających jednoznacznie pełen wymagany okres zatrudnienia, wymagany obszar i rodzaj wykonywanych zadań (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zakresów obowiązków, opisów stanowisk lub kopie innych zaświadczeń)
 • kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub oświadczenie o takiej znajomości.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopia dokumentu potwierdzającego spełnianie wymagań dodatkowych, tj. wykształcenie i doświadczenie

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 24.06.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Wspólna 1/3
  00-529 Warszawa
  (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym “ogłoszenie – główny specjalista – DIR/ZPSW/6 (A1)”)
Apply Online

Apply for this Job