This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Anywhere 7 Aug 2019

Job Description

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

do spraw: koordynacji i analiz

w Wydziale Infrastruktury Badawczej Departament Nauki

ZAKRES ZADAŃ

 • Samodzielnie prowadzi prace analityczne w celu projektowania baz danych niezbędnych dla usprawnienia i ułatwienia realizacji zadań departamentu.
 • Współpracuje przy projektowaniu i wdrażaniu przez wykonawców zewnętrznych systemów informatycznych w zakresie działania departamentu.
 • Sporządza analizy oraz zbiorcze zestawienia statystyczne w oparciu o informacje gromadzone i przetwarzane w bazach danych (własnych i zewnętrznych).
 • Analizuje i monitoruje informacje gromadzone w bazach danych.
 • Udziela pomocy i wskazówek w zakresie problemów i niejasności w pracy z wykorzystaniem oprogramowania przy wdrażaniu procedur elektronicznych.
 • Analizuje potrzeby komórek organizacyjnych departamentu w zakresie obsługi informatycznej realizowanych zadań, udziela pomocy i wskazówek w zakresie problemów wynikających ze stosowania programów informatycznych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w zakresie obsługi informatycznej
 • znajomość narzędzi programowania oraz problematyki dotyczącej projektowania, utrzymania baz danych
 • znajomość przepisów dotyczących zasad finansowania nauki
 • znajomość funkcjonowania jednostek naukowych
 • umiejętności analityczne, skuteczna komunikacja, umiejętność współpracy, umiejętność planowania i organizacji pracy umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • wykształcenie wyższe na kierunku informatyka
 • przeszkolenie w zakresie administrowania bazami danych,
 • przeszkolenie w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych
 • 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z obsługą bazodanowych systemów informatycznych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających jednoznacznie pełen wymagany okres zatrudnienia, wymagany obszar i rodzaj wykonywanych zadań (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zakresów obowiązków, opisów stanowisk lub kopie innych zaświadczeń)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość pożądanego języka obcego na poziomie B2 lub stosowne oświadczenie o takiej znajomości
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych (wykształcenie, przeszkolenie, doświadczenie zawodowe) w przypadku deklaracji ich spełnienia.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 19.08.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Wspólna 1/3
  00-529 Warszawa
  (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym “ogłoszenie – starszy specjalista – DN/WIB/2 )
Apply Online

Apply for this Job