This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Anywhere 25 Jan 2019

Job Description

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

do spraw: kompleksowej obsługi programów ministra dedykowanych wsparciu humanistyki

w Wydziale Wsparcia Humanistyki Departament Nauki

ZAKRES ZADAŃ

 • Opracowywanie dokumentów programowych dotyczących ustanowienia programu ministra pn. Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (w oparciu o merytoryczne uzgodnienia z Radą NPRH i obowiązujące przepisy – ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), projektów komunikatów ustanawiających program NPRH, projektów zarządzeń powołujących Radę NPRH oraz Zespół, powołań, regulaminów pracy Rady NPRH i Zespołu. Przygotowywanie wzorów dokumentów.
 • Prowadzenie merytorycznej obsługi Zespołów doradczych MNiSW: Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki i Zespołu do spraw projektów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, przede wszystkim organizowanie posiedzeń Rady NPRH i Zespołu oraz przygotowywanie niezbędnych dokumentów zapewniających sprawne funkcjonowanie ww. Zespołów doradczych. Sporządzanie protokołów posiedzeń Rady NPRH i Zespołu oraz współpraca z Przewodniczącym Rady NPRH oraz jej członkami jak również Przewodniczącym Zespołu oraz jego członkami, przede wszystkim w zakresie przedstawiania dokumentów związanych z bieżącą pracą Rady NPRH oraz Zespołu. Opracowanie zestawień zgodnie z wymaganiami Rady. Katalogowanie i archiwizowanie dokumentacji wytworzonej przez Radę NPRH oraz powstałej w sprawach związanych z pracami Rady NPRH.
 • Opracowanie dokumentów dotyczących programu pod nazwą Narodowy Program Rozwoju Humanistyki celem zamieszczenia ich na stronie internetowej MNiSW.
 • Współpraca z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym w zakresie przygotowania dokumentów programistycznych dotyczących programów ministra: NPRH oraz innych programów dedykowanych wsparciu humanistyki.
 • Przygotowywanie analiz, informacji, w tym informacji na stronę internetową MNiSW, zbiorczych zestawień i innych materiałów na potrzeby członków Kierownictwa Ministerstwa oraz innych organów państwowych zarówno w zakresie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, jak i innych programów dedykowanych wsparciu humanistyki.
 • Współpraca z Departamentem Budżetu i Finansów w celu sprawnej realizacji zadań i właściwego monitorowania prowadzonych projektów oraz z Departamentem Legislacyjno-Prawnym przy przygotowywaniu dokumentów i rozstrzyganiu spraw problematycznych, w celu zapewnienia sprawnej obsługi umów podpisanych z beneficjentami programów ministra dedykowanych wsparciu humanistyki.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe : 2 lata w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • umiejętność skutecznej komunikacji, umiejętność planowania i organizacji pracy, umiejętność współpracy samodzielność i inicjatywa, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi gremiów opiniodawczych
 • wykształcenie z zakresu nauk humanistycznych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • wiedza z zakresu organizacyjno-finansowej obsługi projektów

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających w pełni wymagany okres oraz obszar doświadczenia zawodowego/stażu pracy (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zakresów obowiązków, opisów stanowisk lub kopie innych zaświadczeń)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego spełnianie wymagań dodatkowych, tj. wykształcenie, doświadczenie zawodowe
 • kopia dokumentu potwierdzającego pożądaną znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub oświadczenie o takiej znajomości.
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 30.01.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Wspólna 1/3
  00-529 Warszawa
  (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym “ogłoszenie – starszy specjalista / zastępstwo- DN/WWH/9Z”)
Apply Online

Apply for this Job