This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poszukuje naczelnika Wydziału Programów Międzynarodowych

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level  Warszawa, mazowieckie, Poland 5 Nov 2017

Job Description

ZAKRES ZADAŃ

 • Kierowanie pracami wydziału (organizowanie pracy wydziału, rozdzielanie spraw do realizacji przez podległych pracowników, sprawdzanie poprawności przygotowanych przez pracowników dokumentów i przedstawianie do akceptacji bezpośredniemu przełożonemu).
 • Nadzorowanie i uczestnictwo w wypracowywaniu rozwiązań i procedur stosowanych przy realizowaniu zadań związanych z finansowaniem współpracy naukowej z zagranicą.
 • Przygotowywanie wzorów dokumentów (decyzji, umów, aneksów, pism rozliczających itp.).
 • Weryfikacja poprawności przygotowywanych dokumentów kierowanych do akceptacji Kierownictwa urzędu.
 • Uczestnictwo w przygotowywaniu projektów aktów prawnych dot. finansowania współpracy naukowej z zagranicą, w tym wypracowywaniu ich koncepcji.
 • Monitorowanie wykorzystywania środków budżetowych na naukę przyznanych na finansowanie projektów międzynarodowych współfinansowanych (PMW), programów i przedsięwzięć ministra, w tym windykacji środków finansowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.
 • Uczestnictwo w tworzeniu projektu Wieloletniego Planu Finansowego Państwa i projektu budżetu na kolejny rok budżetowy w zakresie finansowania współpracy naukowej z zagranicą.
 • Nadzorowanie współpracy wydziału z Departamentem Budżetu i Finansów w zakresie rozliczania środków budżetowych na naukę przeznaczonych na finansowanie PMW, programów i przedsięwzięć Ministra. Przygotowywanie sprawozdania z wykonania budżetu w zakresie finansowania współpracy naukowej z zagranicą, w tym PMW i programów ministra.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata w jednostkach sektora finansów publicznych lub w obszarze finansów
 • znajomość jęz. angielskiego na poziomie B2,
 • wiedza z zakresu finansowania nauki, znajomość problematyki dotyczącej finansów publicznych, znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość zasad obowiązujących w poszczególnych priorytetach programu UE Horyzont 2020
 • znajomość edytora tekstu oraz arkusza kalkulacyjnego
 • umiejętność zarządzania personelem, umiejętność podejmowania decyzji i odpowiedzialność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętności analityczne, umiejętność skutecznej komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • wykształcenie wyższe na kierunku ekonomia, zarządzanie lub administracja
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze współpracy międzynarodowej, badań naukowych lub zarządzania projektami
 • doświadczenie zawodowe w kierowaniu pracą zespołu lub koordynowaniu pracy zespołu
 • znajomość innego języka roboczego UE na poziomie B2

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających w pełni wymagany okres oraz obszar doświadczenia zawodowego/stażu pracy (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zakresów obowiązków, opisów stanowisk lub kopie innych zaświadczeń)
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość jęz. angielskiego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o takiej znajomości
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego spełnianie wymagań dodatkowych tj. wykształcenie i doświadczenie zawodowe
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość innego języka roboczego UE na wymaganym poziomie lub oświadczenie o takiej znajomości.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 14.11.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Wspólna 1/3
  00-529 Warszawa
  (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym “ogłoszenie – naczelnik DN – DN/WPM 1 (A1)”)
251 total views, 1 today Print Job