This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Obrony Narodowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

Ministerstwo Obrony Narodowej  3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level  Anywhere 14 Jun 2019

Job Description

Ministerstwo Obrony Narodowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

do spraw: planowania i koordynacji badań naukowych

w Wydziale Koordynacji Badań Naukowych Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

ZAKRES ZADAŃ

 • Opracowywanie projektu wieloletniego oraz dwuletniego planu badań naukowych w resorcie obrony narodowej, w tym: weryfikacja formalno-merytoryczna i aktualizacja wniosków na badania naukowe z obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa oraz ocena propozycji zgłaszanych przez komórki organizacyjne MON, jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki pod kątem możliwości ich ujęcia w ww. planach badań naukowych w resorcie obrony narodowej.
 • Nadzorowanie realizacji badań naukowych poprzez bieżącą kontrolę postępu badań, ich terminowego wykonania (wg harmonogramu określonego w umowie) oraz zgodność uzyskanych wyników z warunkami określonymi w umowie. Pełnienie funkcji przewodniczącego komisji powołanej do odbioru wyników badań naukowych (etapowych i końcowych) oraz oceny sposobu wydatkowania przyznanych środków finansowych.
 • Prowadzenie spraw dotyczących planowania i wykonywanie budżetu Ministra Obrony Narodowej w części dotyczącej badań naukowych, w układzie średnio i długookresowym (budżet zadaniowy).
 • Udział w realizowaniu programu wsparcia badań podstawowych w uczelniach wojskowych oraz projektów badawczych w ramach programu badań naukowych z obszaru obronności realizowanych przez polskich naukowców powracających z zagranicznych ośrodków naukowych, w tym: dokonywanie formalnej oceny wniosków o finansowanie badań, wybór recenzentów wyników badań naukowych, przygotowywanie umów o dzieło dla recenzentów oraz sporządzanie na podstawie recenzji oceny merytorycznej badań, przygotowywanie umów na realizację badania naukowego.
 • Udział w organizowaniu corocznego konkursu na najlepszą pracę naukową i wdrożenie z obszaru obronności, w tym: dokonanie oceny formalnej wniosków konkursowych zgłoszonych prac, wybór recenzentów, przygotowywanie umów o dzieło dla recenzentów, sporządzanie na podstawie recenzji oceny merytorycznej badań, udział w organizowaniu gali wręczenia nagród laureatom konkursów.
 • Udział w zagospodarowywaniu wyników badań naukowych, w tym, opierając się na dokumentacji przekazanej przez wykonawców badań, opracowywanie projektu Planu zagospodarowania wyników badań naukowych, uzgadnianie projektu Planu zagospodarowania z gestorami sprzętu wojskowego i wnioskodawcami badań oraz przekazanie wyników zgodnie z zapisami planów zagospodarowania.
 • Sporządzanie wniosków o wszczęcie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udział w pracach komisji przetargowej powoływanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawców badań naukowych na rzecz obronności.
 • Opracowywanie rozwiązań prawnych i organizacyjnych w obszarze badań naukowych z dziedziny obronności państwa, w tym przygotowanie projektów decyzji Ministra Obrony Narodowej, weryfikowanie aktualnie obowiązujących przepisów i opiniowanie proponowanych zmian.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • Powyżej 3 lat w obszarze badań naukowych lub prac rozwojowych lub planowania budżetowego lub zamówień publicznych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „tajne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli „tajne”
 • Znajomość: ustawy Kodeks cywilny w zakresie zawierania umów, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie koordynacji, planowania i realizacji badań naukowych w resorcie obrony narodowej, struktury organizacyjnej MON
 • Umiejętności: organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, dążenia do rezultatu, poszukiwania rozwiązań, innowacyjności, komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą “tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.)
 • Kopie dokumentów potwierdzających powyżej 3 lat w obszarze badań naukowych lub prac rozwojowych lub planowania budżetowego lub zamówień publicznych (np. kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 01.07.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Obrony Narodowej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Niepodległości 218
  00-911 Warszawa
  Dokumenty można składać osobiście – Punkt podawczy MON, Al. Niepodległości 218 – wejście od ul. Filtrowej (pn-pt, w godz.8.15-16.15.) Na kopercie należy zamieścić nr oferty z BIP KPRM.
Apply Online

Apply for this Job