This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Obrony Narodowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

Ministerstwo Obrony Narodowej 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level  Anywhere 4 Feb 2019

Job Description

Ministerstwo Obrony Narodowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

do spraw: ochrony środowiska

Zespole Ochrony Środowiska Departamentu Infrastruktury

ZAKRES ZADAŃ

 • Opiniowanie i opracowywanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów z zakresu ochrony środowiska oraz reprezentowanie MON na konferencjach uzgodnieniowych lub innych spotkaniach mających na celu wypracowanie porozumienia dotyczącego treści zapisów aktów prawnych lub innych dokumentów uwzględniających specyfikę funkcjonowania jednostek wojskowych. Opiniowanie dokumentów standaryzacyjnych NATO (STANAG) opracowanych w języku angielskim oraz współpraca przy wdrażaniu porozumień standaryzacyjnych NATO. Udział w w spotkaniach anglojęzycznych np. Podkomitetu ds. Środowiska Wspólnej Komisji ds. Środowiska, Wspólnej Komisji ds. umowy SOFA RP-USA.
 • Analizowanie możliwości pozyskania spoza budżetu MON środków finansowych (dotacji) na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska od instytucji i organizacji zajmującymi się ochroną środowiska oraz zarządzaniem środkami finansowymi w celu informowania odpowiednich komórek organizacyjnych MON i jednostek organizacyjnych resortu ON o ogłoszonych naborach wniosków o dotacje. Monitorowanie sposobów pozyskania dodatkowych środków finansowych przez jednostki organizacyjne resortu ON, a także podejmowanie działań umożliwiających im uzyskanie statusu beneficjenta.
 • Opracowywanie projektów resorotwych aktów prawnych, normatywnych i innych dokumentów (rozporządzenia, decyzje, wytyczne specjalistyczne) z zakresu ochrony środowiska mających na celu uwzględnianie wymogów ochrony środowiska w funkcjonowaniu komórek organizacyjnych MON i jednostek organizacyjnych resortu ON. Przygotowywanie decyzji MON, zgodnie z ustawą o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, zwalniających wnioskodawców ze stosowania rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady ze względu na potrzeby obronności.
 • Weryfikowanie sprawozdań związanych z ochroną środowiska oraz przygotowywanie zbiorczych sprawozdań lub informacji z obszaru resortu obrony narodowej. Określanie wzoru formularza Informacji o stanie środowiska i działalności proekologicznej realizowanej w komórkach organizacyjnych MON i jednostkach organizacyjnych resortu ON.
 • Monitorowanie przestrzegania w resorcie ON przepisów ochrony środowiska poprzez analizowanie informacji i danych dotyczących uwzględniania problematyki ochrony środowiska w bieżącym funkcjonowaniu komórek MON i jednostek organizacyjnych resortu ON w celu wnioskowania o usunięcie nieprawidłowości. Udział w nadzorach służbowych. Współpraca z Departamentem Kontroli MON w zakresie określenia zagadnień z zakresu ochrony środowiska podlegających kontroli w ramach działalności Departamentu Kontroli MON.
 • Inicjowanie i organizowanie szkoleń dla żołnierzy i pracowników resortu ON w Akademii Sztuki Wojennej z zakresu bezpieczeństwa ekologicznego i gospodarki odpadami. Opracowywanie założeń organizacyjno-programowych oraz materiałów dydaktycznych.
 • Udział w procesie programowania rozwoju Sił Zbrojnych w obszarze ochrony środowiska poprzez definiowanie celów i zadań, określanie sposobu ich osiągania w resorcie ON oraz monitorowanie osiągania celów i realizacji zadań przez jednostki organizacyjne resortu ON.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • Powyżej 3 lat doświadczenia w obszarze ochrony środowiska
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „tajne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli „tajne”
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym – B1
 • Znajomość: ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy Prawo wodne, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, rozporządzenia (WE) w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) i rozporządzenie Komisji (WE), jak również dyrektywę Rady EWG i dyrektywy Komisji, struktury organizacyjnej MON
 • Umiejętności: organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, dążenia do rezultatu, poszukiwania rozwiązań, innowacyjności, komunikacji.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą “tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.)
 • Kopie dokumentów potwierdzających powyżej 3 lat doświadczenia w obszarze ochrony środowiska (np. kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka angielskiego na poziomie B1 (określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej) lub, w przypadku braku ww. kopii dokumentu, złożenie pisemnego oświadczenia o znajomości języka angielskiego na poziomie B1 – średniozaawansowanym
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 18.02.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Obrony Narodowej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Niepodległości 218
  00-911 Warszawa
  Dokumenty można składać osobiście – Punkt podawczy MON, Al. Niepodległości 218 – wejście od ul. Filtrowej (pn-pt, w godz.8.15-16.15.) Na kopercie należy zamieścić nr oferty z BIP KPRM.
Apply Online

Apply for this Job