This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Obrony Narodowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

Ministerstwo Obrony Narodowej 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Anywhere 28 Dec 2018

Job Description

Ministerstwo Obrony Narodowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

do spraw:

w Wydziale Organizacji Współpracy Międzynarodowej Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie bieżącej ewidencji wydatków finansowych przeznaczonych na współpracę międzynarodową w departamencie (wyjazdy zagraniczne i przyjazdy delegacji zagranicznych). Ustalanie rzeczywistych kosztów prowadzenia współpracy międzynarodowej w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz przygotowywanie kwartalnych informacji.
 • Weryfikowanie i ewidencjonowanie poleceń wyjazdu służbowego za granicę oraz ich korekt wpływających do departamentu, jako komórki koordynującej współpracę międzynarodową.
 • Uczestniczenie w obsłudze paszportowo-wizowej przedstawicieli resortu ON wyjeżdżających służbowo za granicę. Kontaktowanie się z ambasadami i konsulatami państw akredytowanych w RP w celu uzyskania wiz i dokumentów przejazdowych. W zależności od potrzeb, przygotowywanie pism i not (w języku angielskim) uzasadniających konieczność posiadania wiz lub zgody na przejazdy przez dane terytorium.
 • Opracowywanie na podstawie meldunków pozyskiwanych z komórek wewnętrznych departamentu cotygodniowej informacji na temat bieżącej i planowanej, najbliższej działalności departamentu oraz przesyłanie jej zainteresowanym komórkom.
 • Uzgodnianie z właściwymi jednostkami organizacyjnymi resotu ON zakresu pozwoleń na wstęp obcokrajowców na ich teren, sporządzanie projektów pozwoleń oraz ich ewidencjonowanie.
 • Wspieranie działań głównego specjalisty podczas opracowywania planów działania departamentu i sprawozdań z ich realizacji.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • Powyżej 1,5 roku doświadczenia w administracji publicznej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym – B1
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „poufne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli „poufne”
 • Znajomość: ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej, decyzji MON w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej, decyzji MON w sprawie planowania i rozliczania działalności w resorcie obrony narodowej, rozporządzenia RM w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej, struktury organizacyjnej MON
 • Umiejętności: organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, dążenia do rezultatu, poszukiwania rozwiązań, komunikacji, w tym komunikacji pisemnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą “poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.)
 • Kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka angielskiego na poziomie B1 (określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej) lub, w przypadku braku ww. kopii dokumentu, złożenie pisemnego oświadczenia o znajomości języka angielskiego na poziomie B1 – średniozaawansowanym
 • Kopie dokumentów potwierdzających powyżej 1,5 roku doświadczenia w administracji publicznej (np. kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 07.01.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Obrony Narodowej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Niepodległości 218
  00-911 Warszawa
  Dokumenty można składać osobiście – Punkt podawczy MON, Al. Niepodległości 218 – wejście od ul. Filtrowej (pn-pt, w godz.8.15-16.15.) Na kopercie należy zamieścić nr oferty z BIP KPRM.
90 total views, 1 today Print Job