This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Obrony Narodowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

Ministerstwo Obrony Narodowej <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 5 Apr 2019

Job Description

Ministerstwo Obrony Narodowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

do spraw: obsługi parlamentarnej kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej

w Wydziale ds. Parlamentarnych Biura Ministra Obrony Narodowej

ZAKRES ZADAŃ

 • Współudział w przygotowywaniu projektów odpowiedzi na interpelacje, zapytania, dezyderaty, wystąpienia, oświadczenia posłów oraz inne przedłożenia parlamentarne, a także na nadsyłane pisma oraz sporządzanie notatek służbowych. Prowadzenie elektronicznej bazy dokumentów pozostajacych we właściwości Wydziału.
 • Analizowanie pod kątem zakresu tematycznego pism i innych dokumentów rządowych wpływających do Wydziału oraz przygotowywanie projektów pism kierujących je do odpowiednich komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz jednostek organizacyjnych resortu ON w celu zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie.
 • Samodzielne prowadzenie ewidencji dokumentów parlamentarnych wpływających do Ministerstwa Obrony Narodowej z Sejmu i Senatu, aktualnego wykazu składu osobowego Sejmu i Senatu oraz ich organizacji / organów w celu zapewnienia właściwej komunikacji z tymi gremiami i sprawności pracy w Wydziale.
 • Przygotowywanie raportów kwartalnych z pracy Wydziału, głównie w zakresie kierowanych do MON interpelacji.
 • Monitorowanie (online – najczęściej w czasie rzeczywistym), pod kątem treści i pytań kierowanych do MON, posiedzeń plenarnych Sejmu i Senatu oraz ich komisji.
 • Uczestniczenie w posiedzeniach komisji i podkomisji sejmowych oraz senackich w celu monitorowania i sprawozdawczości na rzecz pracy Wydziału oraz osób z kierownictwa MON.
 • Obsługa techniczno-informatyczna Wydziału, w tym zbieranie ze stron internetowych sejmu i senatu informacji dotyczących procedowanych w Wydziale spraw oraz prowadzenie skrytki e-PUAP dla interpelacji skierowanych do MON.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • Do 1 roku doświadczenia w obszarze spraw parlamentarnych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „tajne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli „tajne”
 • Znajomość: Konstytucji RP, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o Urzędzie Ministra Obrony Narodowej, ustawy o Radzie Ministrów, ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej, Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Regulaminu Senatu, struktury organizacyjnej MON
 • Umiejętności: organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, dążenia do rezultatu, poszukiwania rozwiązań, komunikacji, w tym komunikacji pisemnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą “tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.)
 • Kopie dokumentów potwierdzających do 1 roku doświadczenia w obszarze spraw parlamentarnych (np. kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 19.04.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Obrony Narodowej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Niepodległości 218
  00-911 Warszawa
  Dokumenty można składać osobiście – Punkt podawczy MON, Al. Niepodległości 218 – wejście od ul. Filtrowej (pn-pt, w godz.8.15-16.15.) Na kopercie należy zamieścić nr oferty z BIP KPRM.
23 total views, 3 today Print Job