This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Obrony Narodowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

Ministerstwo Obrony Narodowej  <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 15 May 2019

Job Description

Ministerstwo Obrony Narodowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

do spraw: wojskowej współpracy międzynarodowej

w Wydziale Zachodnim Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych

ZAKRES ZADAŃ

 • Opracowywanie, w języku polskim i angielskim, materiałów informacyjnych (analiz, ekspertyz, opinii, wniosków i prognoz) dla Ministra Obrony Narodowej i podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwego do spraw polityki obronnej dotyczących wojskowej współpracy zagranicznej z państwami Grupy Wyszehradzkiej (V4) oraz Bośnią i Hercegowiną (BiH). Prowadzenie bazy danych dotyczących wojskowej współpracy zagranicznej ww. państw, procesów i decyzji dotyczących ich integracji w strukturach UE, realizacji zobowiązań członkowskich oraz działań na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa UE.
 • Opracowywanie, na podstawie pracy własnej i wkładów otrzymanych z innych instytucji resortu obrony narodowej, materiałów informacyjnych, w języku polskim i angielskim, w zakresie wojskowej współpracy zagranicznej z państwami V4 oraz BiH, opracowywanych na potrzeby spotkań przedstawicieli kierownictwa resortu obrony narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, kancelarii: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu, Senatu oraz Prezesa Rady Ministrów. Udział w spotkaniach przedstawicieli kierownictwa resortu obrony narodowej oraz sporządzanie notatek z tych spotkań.
 • Udział w procesie przygotowania personelu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do objęcia stanowisk w ataszatach obrony przy przedstawicielstwach dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej w państwach V4 i BiH, w tym: merytoryczne przygotowanie nt. sytuacji w państwach V4 lub BiH, przekazywanie zasad współpracy z oficerem kierunkowym, wykonywanie rekonesansu, praca administracyjna zawierająca m.in. przygotowanie zarządzeń wyjazdu z uwzględnienie mienia przesiedleńczego.
 • Sprawowanie merytorycznego nadzoru nad realizacją zadań informacyjnych wykonywanych na rzecz departamentu przez ataszaty obrony Rzeczypospolitej Polskiej w państwach V4 i BiH oraz dokonywanie okresowej oceny funkcjonowania ataszatów obrony w obszarze informacyjnym. Udział w zapewnianiu prawidłowego funkcjonowania ataszatów obrony Rzeczypospolitej Polskiej w państwach V4 i BiH.
 • Udział w procesie akredytacji attachés obrony państw V4 i BiH w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym: wysłanie do odpowiednich służb wniosku o weryfikację kandydata na attaché obrony, uczestniczenie w spotkaniach akredytowanych attachés organizowanych w MON i resorcie ON, identyfikowanie potencjału współpracy.
 • Organizowanie wizyt akredytowanych w Rzeczypospolitej Polskiej attachés obrony państw V4 i BiH w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej i komórkach organizacyjnych ministerstwa.
 • Udział w nawiązywaniu kontaktów partnerów zagranicznych z podmiotami polskiego przemysłu obronnego w ramach działań na rzecz międzynarodowej promocji tego przemysłu, prowadzonych przez departament i ataszaty obrony Rzeczypospolitej Polskiej w państwach V4 oraz BiH.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • Powyżej 1 roku doświadczenia w obszarze współpracy międzynarodowej lub stosunków międzynarodowych lub polityki obronnej lub bezpieczeństwa międzynarodowego
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „tajne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli „tajne”
 • Znajomość: Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium, ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych RP poza granicami państwa, ustawy o ochronie informacji niejawnych, decyzji MON w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej, protokołu dyplomatycznego, zasad savoir vivre’u, problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego i współpracy międzynarodowej Polski z krajami z Grupy Wyszehradzkiej oraz Bośnią i Hercegowiną, struktury organizacyjnej MON
 • Umiejętności: organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, dążenia do rezultatu, poszukiwania rozwiązań, komunikacji, w tym komunikacji pisemnej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B1)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą “tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.)
 • Kopie dokumentów potwierdzających powyżej 1 roku doświadczenia w obszarze współpracy międzynarodowej lub stosunków międzynarodowych lub polityki obronnej lub bezpieczeństwa międzynarodowego (np. kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B1 (określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej) lub, w przypadku braku ww. kopii dokumentu, złożenie pisemnego oświadczenia o znajomości języka angielskiego na poziomie B1 – średniozaawansowanym
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 28.05.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Obrony Narodowej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Niepodległości 218
  00-911 Warszawa
  Dokumenty można składać osobiście – Punkt podawczy MON, Al. Niepodległości 218 – wejście od ul. Filtrowej (pn-pt, w godz.8.15-16.15.) Na kopercie należy zamieścić nr oferty z BIP KPRM.
Apply Online

Apply for this Job