This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Obrony Narodowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

Ministerstwo Obrony Narodowej <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 14 Aug 2019

Job Description

Ministerstwo Obrony Narodowej poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista

do spraw: badań naukowych w zakresie technik i technologii obronnych

w Wydziale Koordynacji Krajowych Badań Naukowych Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

ZAKRES ZADAŃ

 • Udział w organizowaniu corocznego konkursu na pracę naukową i wdrożenie z zakresu obronności oraz konkurs w ramach programów badań naukowych z zakresu obronności realizowanych przez polskich naukowców powracających z zakresu usług badań porównawczych, w tym: przygotowanie informacji o konkursie na stanowiska do wyboru stron internetowych, przyjmowanie i ocena formalnych zamówień konkursowych, przygotowanie umów na terytorium merytoryczne, organizowanie uroczystości wręczenia nagród laureatom konkursów oraz przygotowanie dokumentów do wypłat nagród i grantów.
 • Przygotowuję projekty analizy ekonomicznej wyników badań w oparciu o dokumentację przekazywaną przez wykonawców badań, uzgadnianie tych projektów z gestorami sprzętu wojskowego i działań związanych z badaniami oraz przekazywanie wyników badań zgodnie z zapisami dotyczącymi zarządzania zagospodarowaniem.
 • Pełne funkcje sekretarza komisji komentującej wyniki badań naukowych, w tym przygotowania protokołów z posiedzeniami komisji, protokołów relacji wyłaniających opinie recenzentów badań naukowych, umów na wykonanie komentować badania naukowe i rozliczenia finansowe umów wyników z recenzjami wyników badań opinii.
 • Udział w planowaniu i rozliczaniu działalności Wydziału i Departamentu, w tym sporządzanie decyzji zasadniczych przedsięwzięć oraz działań z zakresu pięciu badań w zakresie badań obronnych.
 • Udział w opracowaniu i aktualizacji dokumentu
 • Inicjowanie w Departamencie przygotowania i zbieranie od telefonów organizacji Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostki organizacyjne resortu ochrony narodowej założone do programów i projektów realizowanych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
 • Archiwizacja dokumentacji stosowania badań naukowych w Wydziale.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • Powyżej 1 roku doświadczenia w stosowaniu zarządzania / realizacji projektów / programów lub finansów publicznych lub prac analitycznych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „zastrzeżone” lub zgoda na postępowanie sprawdzające w celu uzyskania dostępu do bezpieczeństwa o klauzuli „zastrzeżone”
 • Znajomość: ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawy o finansach publicznych w zakresie dyscyplin finansów publicznych, ustawy o zasadach finansów nauki, rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawach zakresów decyzji dotyczących oceny jednostek naukowych, Komisji Polityki Naukowej, Polityki Naukowej przez ministra wymagane ds. nauki oraz recenzenci i eksperci, decyzja Ministra Obrony Narodowej w sprawie koordynacji, planowania i realizacji badań naukowych w resorcie ochrony narodowej, struktury organizacyjnej MON
 • Umiejętności: organizacja pracy, współpraca z innymi, dążenie do rezultatu, wyszukiwanie rozwiązań, komunikacja, w tym komunikacji pisemnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Usługi z pełnym prawem publicznym
 • Nieskazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych w zakresie wykształcenia
 • Kopia poświadczeń bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ​​„zastrzeżone” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na postępowanie sprawdzające zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.)
 • Kopie dokumentów potwierdzonych powyżej 1 roku doświadczenia w zarządzaniu / wdrażaniu projektów / programów lub finansów publicznych lub praktyk analitycznych (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do umów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełnym prawem publicznym
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w sprawie, gdy jesteś w gronie najlepszych kandydatów / kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy uwzględnić do: 29.08.2019
 • Decyduje data: wpływ oferty do urzędu
 • Miejsce sporządzenia dokumentu:
  Ministerstwo Obrony Narodowej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Niepodległości 218
  00-911 Warszawa
  Dokumenty można składać osobiście – Punkt podawczy MON, Al. Niepodległości 218 – wejście od ul. Filtrowej (pn-pt, w godz.8.15-16.15.) Na kopercie należy zamieścić nr oferty z BIP KPRM.

INNE INFORMACJE:

W ostatnim poprzedzającym terminie opublikowaniu ogłoszenia o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w urzędzie, w zaleceniach dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Wynagrodzenie na ww. pozycjaisku wynosi około 4200 zł brutto (według mnożnika kwoty bazowej 2,2) plus dodatek za wysługę lat. Wynagrodzenie nie podlega negocjacjom. Zatrudnienie na czas nieobecności w pracy.Pracownikowi może być nadany przez używane wojskowe komendanta uzupełniające pracujący przydział mobilizacyjny – na podstawie art. 59a ust. 2 i 5 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Weryfikacja spełniana przez kandydatów spełniających wymogi formalne dokonana na podstawie dokumentów zawartych w częściach „dokumenty i oświadczenia spełniające”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje do takich, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Procedura naboru do korpusu usług cywilnych w MON nie dopuszcza możliwości rozszerzenia aplikacji.
Niezbędny element oferty kandydatów jest adres e-mailowy. Kandydaci zakwalifikowani otrzymali powiadomienie o liście pocztowej elektronicznej o przedłożeniu połączenia wynikowego.
Do dokumentów sporządzonych w języku angielskim należy wykonać tłumaczenia tych dokumentów, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Oferty otrzymane po zawarciu umowy za nie spełniające wymagania formalnych (decyduje danych wpływ).
Po skorzystaniu z oferty osób niezatrudnionych wobec komisyjnie zniszczone.
Do zestawienia dokumentów, które są niepełnosprawne, które są dostępne w szczegółowych ogłoszeniach (z ofertami informacji o miejscach i usługach organizacyjnych – funkcji zarządzania pracą).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 261 840 515, 261 874 955.
Nasz urząd jest praktykującą równość szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równością uwaga jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Apply Online

Apply for this Job