This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Obrony Narodowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

Ministerstwo Obrony Narodowej <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 19 Dec 2018

Job Description

Ministerstwo Obrony Narodowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

do spraw: symboliki wojskowej i tradycji orężnych

w Wydziale Tradycji i Ceremoniału Wojskowego Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa

ZAKRES ZADAŃ

 • Przygotowywanie projektów decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawach wprowadzania symboliki wojskowej, dziedziczenia tradycji orężnych przez jednostki i instytucje wojskowe, nadawania nazw wyróżniających, imion patronów oraz ustanawiania świąt wojskowych.
 • Udział w pracach Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych Ministerstwa Obrony Narodowej w charakterze sekretarza, w tym przygotowywanie potrzebnych materiałów i protokołowanie przebiegu posiedzenia Komisji. Prowadzenie sekretariatu Komisji, w szczególności prowadzenie wykazów decyzji, wzorów znaków oraz ich legitymacji i regulaminów.
 • Prowadzenie ewidencji i merytoryczna weryfikacja wniosków przesyłanych przez jednostki i instytucje wojskowe w sprawie wprowadzenia nowych elementów symboliki wojskowej, dziedziczenia tradycji orężnych przez jednostki i instytucje wojskowe, nadawania nazw wyróżniających, imion patronów i ustanawiania świąt wojskowych oraz używania symboliki wojskowej poza resortem obrony narodowej.
 • Udzielanie jednostkom organizacyjnym resortu ON, które przygotowują wnioski do MON i projektują własne znaki, merytorycznego wsparcia w zakresie symboliki wojskowej i kultywowania tradycji orężnych oraz opracowywania wniosków do Ministra Obrony Narodowej w ww. sprawach.
 • Organizowanie, we współpracy z Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej, przedsięwzięć szkoleniowych i instruktaży dla żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej realizujących zadania w obszarze symboliki wojskowej. Przygotowywanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych dotyczących symboliki wojskowej i kultywowania tradycji orężnych, w tym materiałów do publikacji na stronach internetowych. Organizowanie dla żołnierzy podróży historyczno-wojskowych, w tym opracowywanie programu, zabezpieczenie logistyczne i uczestniczenie w charakterze przewodnika i prelegenta.
 • Opracowywanie materiałów sprawozdawczych i analitycznych dotyczących kultywowania tradycji orężnych i symboliki wojskowej, w tym projektów notatek służbowych dla Ministra Obrony Narodowej, Sekretarza Stanu w MON, Dyrektora Departamentu oraz projektów odpowiedzi na pisma dotyczące ww. obszarów.
 • Udział w organizacyjnym zabezpieczeniu centralnych obchodów świąt państwowych i wojskowych oraz centralnych przedsięwzięć kulturalnych organizowanych przez resort obrony narodowej, w tym przygotowywanie list osób zaproszonych i dystrybucja zaproszeń, opieka nad VIP, pomoc w weryfikacji zaproszonych gości, dowóz wieńców itp. Reprezentrowanie MON w przedsięwzięciach ceremonialnych, edukacyjnych, kulturalnych, naukowych.
 • Udział w działalności kontrolnej realizowanej w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej w zakresie kultywowania tradycji orężnych, symboliki wojskowej, ceremoniału wojskowego i edukacji obywatelskiej, w tym sal tradycji jednostek wojskowych oraz w nadzorach służbowych w jednostkach organizacyjnych bezpośrednio podporządkowanych Dyrektorowi Departamentu.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • Powyżej 1 roku doświadczenia w obszarze upowszechniania tradycji orężnych lub edukacji historycznej lub muzealnictwa lub promocji wartości patriotycznych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli “tajne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, umożliwiającego uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli “tajne”
 • Znajomość: ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, rozporządzenia MON w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, rozporządzenia w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, decyzji MON w sprawie wprowadzenia „Wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie trybu wprowadzania znaków w Siłach Zbrojnych RP”, decyzji MON w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego, decyzji MON w sprawie zasad organizowania i funkcjonowania sal tradycji w resorcie obrony narodowej, decyzji MON w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, decyzji MON w sprawie powołania Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych Ministerstwa Obrony Narodowej, historii wojskowości, struktury organizacyjnej MON.
 • Umiejętności: organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, dążenia do rezultatu, poszukiwania rozwiązań, komunikacji, w tym komunikacji pisemnej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą “tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.)
 • Kopie dokumentów potwierdzajacych powyżej 1 roku doświadczenia w obszarze upowszechniania tradycji orężnych lub edukacji historycznej lub muzealnictwa lub promocji wartości patriotycznych
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 16.01.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Obrony Narodowej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Niepodległości 218
  00-911 Warszawa
  Dokumenty można składać osobiście – Punkt podawczy MON, Al. Niepodległości 218 – wejście od ul. Filtrowej (pn-pt, w godz.8.15-16.15.) Na kopercie należy zamieścić nr oferty z BIP KPRM.
95 total views, 1 today Print Job