Ministerstwo Obrony Narodowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

Ministerstwo Obrony Narodowej  <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 13 May 2019

Job Description

Ministerstwo Obrony Narodowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

w Zespole Analiz Rozwoju Zdolności Departamentu Strategii i Planowania Obronnego

ZAKRES ZADAŃ

 • Udział w opracowywaniu i opiniowanie projektów dokumentów planistycznych w dziedzinie militarnego bezpieczeństwa narodowego m.in.: Głównych Kierunków Rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczyposplitej Polskiej, Planów Rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym uczestnictwo w pracach zespołów autorskich.
 • Opracowywanie na potrzeby Kierownictwa prezentacji i wystąpień z zakresu bezpieczeństwa narodowego (w tym także w języku angielskim).
 • Reprezentowanie i przedstawianie stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej w języku angielskim na posiedzeniach i konferencjach międzynarodowych, a także udział w zespołach roboczych w zakresie realizacji projektów międzynarodowych.
 • Przygotowywanie projektów aktualizujących dokumenty systemu obronnego państwa, w szczególności w odniesieniu do funkcjonowania i doskonalenia militarnego systemu bezpieczeństwa narodowego.
 • Wykonywanie ocen, analiz i opinii w obszarze rozwoju zdolności militarnych RP, w tym również współpraca z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Obrony Narodowej oraz instytucjami zewnętrznymi, w tym Kancelarią Prezydenta RP, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów RP.
 • Udział w monitorowaniu i ewaluacji celów strategicznych dla systemu obronnego państwa w wymiarze resortowym i międzyresortowym.
 • Monitorowanie i przygotowywanie analiz dotyczących stanu wdrażania rekomendacji Strategicznego Przeglądu Obronnego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • Powyżej 1 roku doświadczenia w obszarze współpracy międzynarodowej lub realizacji projektów międzynarodowych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „tajne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli „tajne”
 • Znajomość: ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej, ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP, głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych RP, zasad zarządzania małymi projektami oraz realizacji projektów, struktury organizacyjnej MON
 • Umiejętności: organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, dążenia do rezultatu, poszukiwania rozwiązań, komunikacji, w tym komunikacji pisemnej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B2)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą “tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.)
 • Kopie dokumentów potwierdzających powyżej 1 roku doświadczenia w obszarze współpracy międzynarodowej lub realizacji projektów międzynarodowych (np. kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej) lub, w przypadku braku ww. kopii dokumentu, złożenie pisemnego oświadczenia o znajomości języka angielskiego na poziomie B2 – średniozaawansowanym
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 27.05.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Obrony Narodowej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Niepodległości 218
  00-911 Warszawa
  Dokumenty można składać osobiście – Punkt podawczy MON, Al. Niepodległości 218 – wejście od ul. Filtrowej (pn-pt, w godz.8.15-16.15.) Na kopercie należy zamieścić nr oferty z BIP KPRM.
Apply Online

Apply for this Job