This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Obrony Narodowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

Ministerstwo Obrony Narodowej  <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 5 Jul 2019

Job Description

Ministerstwo Obrony Narodowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

do spraw: organizacyjnych i korespondencji

w Oddziale Analiz i Opracowań Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych – P5

ZAKRES ZADAŃ

 • Przygotowywanie oficjalnej i roboczej korespondencji (w tym w języku angielskim) Szefa Sztabu Generalnego i jego zastępców do partnerów krajowych i zagranicznych związanej z działalnością oddziału.
 • Przygotowywanie pod względem organizacyjnym i merytorycznym przedsięwzięć przedstawicieli Sztabu Generalnego WP dotyczących współpracy międzynarodowej, w tym prowadzenie uzgodnień organizacyjnych oraz przygotowywanie materiałów pomocniczych na spotkania (wizyty).
 • Ewidencjonowanie i archiwizowanie materiałów dotyczących współpracy zagranicznej z poszczególnymi państwami i organizacjami oraz zrealizowanych kontaktów zagranicznych Szefa Sztabu Generalnego WP i jego zastępców.
 • Prowadzenie zasobu informacyjnego oddziału zawierającego dane o siłach zbrojnych innych państw, niezbędne do prowadzenia oficjalnej korespondencji okolicznościowej na szczeblu Szefa Sztabu Generalnego WP oraz dokonywanie przeglądów materiałów merytorycznych, wykorzystywanych podczas realizowanych przedsięwzięć w celu archiwizacji w zasobach informacyjnych oddziału nieaktualnych materiałów.
 • Opracowywanie analiz, ocen, rekomendacji, sprawozdań i meldunków dotyczących przedsięwzięć międzynarodowych z udziałem Szefa Sztabu Generalnego WP i jego zastępców.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • Powyżej 1 roku w obszarze organizacji wizyt i spotkań lub współpracy międzynarodowej lub stosunków międzynarodowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym B2
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „tajne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli „tajne”
 • Znajomość: decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej, protokołu dyplomatycznego, zasad savoir vivre’u, struktur organizacji międzynarodowych NATO i UE, struktury organizacyjnej MON
 • Umiejętności: organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, dążenia do rezultatu, poszukiwania rozwiązań, komunikacji, w tym komunikacji pisemnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu przeprowadzania postepowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej) lub w przypadku braku ww. kopii dokumentu złożenie pisemnego oświadczenia o znajomości języka angielskiego na poziomie B2- średniozaawansowanym
 • Kopie dokumentów potwierdzających powyżej 1 roku doświadczenia w obszarze organizacji wizyt i spotkań lub współpracy międzynarodowej lub stosunków międzynarodowych (np. kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu)
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 19.07.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Obrony Narodowej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Niepodległości 218
  00-911 Warszawa
  Dokumenty można składać osobiście – Punkt podawczy MON, Al. Niepodległości 218 – wejście od ul. Filtrowej (pn-pt, w godz.8.15-16.15.) Na kopercie należy zamieścić nr oferty z BIP KPRM.
Apply Online

Apply for this Job