Please register to apply for this job.

Ministerstwo Obrony Narodowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

Ministerstwo Obrony Narodowej 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Anywhere 15 Apr 2019

Job Description

Ministerstwo Obrony Narodowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

do spraw: cyberbezpieczeństwa

w Wydziale Rozwoju i Cyberbezpieczeństwa Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

ZAKRES ZADAŃ

 • Koordynowanie obsługi merytorycznej i organizacyjnej Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, w tym organizacja wyjazdów zagranicznych, przygotowywanie spotkań i materiałów, prowadzenie dokumentacji z ich przebiegu oraz opracowanie sprawozdań z realizowanych przez niego zadań.
 • Opiniowanie krajowych oraz międzynarodowych projektów aktów prawnych, umów i porozumień, w tym w języku angielskim, dotyczących obszaru cyberbezpieczeństwa oraz współudział w opracowywaniu dokumentów strategicznych oraz projektów aktów prawnych regulujących system bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Ministerstwa Obrony Narodowej.
 • Udział w realizacji zadań dotyczących współpracy z krajowymi oraz międzynarodowymi podmiotami z obszaru cyberbezpieczeństwa, w tym obsługa korespondencji, opracowywanie propozycji odpowiedzi, stanowisk lub instrukcji negocjacyjnych (także w języku angielskim).
 • Udział w realizacji obowiązków wynikających z nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanymi, podporządkowanymi osobie zajmującej kierownicze stanowisko Ministerstwa nadzorującej Departament w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz spraw kadrowych, w tym przygotowywanie pod względem organizacyjnym kontroli tych jednostek, sporządzanie notatek i protokołów, monitorowanie wdrażania wniosków pokontrolnych oraz procedowanie wypowiedzeń i wniosków w sprawie wyznaczenia na stanowisko służbowe.
 • Realizacja zadań związanych ze sprawowaniem przez Wydział nadzoru właścicielskiego nad spółką Exatel S.A., w tym przygotowywanie dokumentacji na walne zgromadzenie.
 • Przygotowywanie notatek, prezentacji oraz materiałów informacyjnych dotyczących zakresu działania Wydziału na potrzeby kierownictwa Departamentu.
 • Prowadzenie dokumentacji z realizacji projektów naukowo-badawczych oraz prac rozwojowych w obszarze cyberbezpieczeństwa.
 • Zapewnienie wsparcia organizacyjnego w realizacji przedsięwzięć informacyjnych oraz promocyjnych resortu obrony narodowej dotyczących cyberbezpieczeństwa.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • Powyżej 1 roku doświadczenia w obszarze bezpieczeństwa informacji lub współpracy międzynarodowej lub obsługi organizacyjnej ciał kolegialnych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli “poufne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, umożliwiającego uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli “poufne”
 • Znajomość: ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2017-2020, Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków na rzecz wysokiego, wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii Europejskiej, ustawy o finansach publicznych, struktury organizacyjnej MON
 • Umiejętności: organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, dążenia do rezultatu, poszukiwania rozwiązań, komunikacji, w tym komunikacji pisemnej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B1)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą “poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.)
 • Kopie dokumentów potwierdzających powyżej 1 roku doświadczenia w obszarze bezpieczenstwa informacji lub współpracy międzynarodowej lub obsługi organizacyjnej ciał kolegialnych (np. kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka angielskiego na poziomie B1 (określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej) lub, w przypadku braku ww. kopii dokumentu, złożenie pisemnego oświadczenia o znajomości języka angielskiego na poziomie B1 – średniozaawansowanym
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 30.04.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Obrony Narodowej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Niepodległości 218
  00-911 Warszawa
  Dokumenty można składać osobiście – Punkt podawczy MON, Al. Niepodległości 218 – wejście od ul. Filtrowej (pn-pt, w godz.8.15-16.15.) Na kopercie należy zamieścić nr oferty z BIP KPRM.
9 total views, 3 today Print Job