This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Obrony Narodowej poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

Ministerstwo Obrony Narodowej 2-3l stanowisko ni偶szego szczebla/ Junior Level  Anywhere 15 Apr 2019

Job Description

Ministerstwo Obrony Narodowej poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

do spraw: cyberbezpiecze艅stwa

w Wydziale Rozwoju i Cyberbezpiecze艅stwa Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

ZAKRES ZADA艃

 • Koordynowanie obs艂ugi merytorycznej i organizacyjnej Pe艂nomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Bezpiecze艅stwa Cyberprzestrzeni, w tym organizacja wyjazd贸w zagranicznych, przygotowywanie spotka艅 i materia艂贸w, prowadzenie dokumentacji z ich przebiegu oraz opracowanie sprawozda艅 z realizowanych przez niego zada艅.
 • Opiniowanie krajowych oraz mi臋dzynarodowych projekt贸w akt贸w prawnych, um贸w i porozumie艅, w tym w j臋zyku angielskim, dotycz膮cych obszaru cyberbezpiecze艅stwa oraz wsp贸艂udzia艂 w opracowywaniu dokument贸w strategicznych oraz projekt贸w akt贸w prawnych reguluj膮cych system bezpiecze艅stwa cyberprzestrzeni Ministerstwa Obrony Narodowej.
 • Udzia艂 w realizacji zada艅 dotycz膮cych wsp贸艂pracy z krajowymi oraz mi臋dzynarodowymi podmiotami z obszaru cyberbezpiecze艅stwa, w tym obs艂uga korespondencji, opracowywanie propozycji odpowiedzi, stanowisk lub instrukcji negocjacyjnych (tak偶e w j臋zyku angielskim).
 • Udzia艂 w realizacji obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi podleg艂ymi Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanymi, podporz膮dkowanymi osobie zajmuj膮cej kierownicze stanowisko Ministerstwa nadzoruj膮cej Departament w zakresie cyberbezpiecze艅stwa oraz spraw kadrowych, w tym przygotowywanie pod wzgl臋dem organizacyjnym kontroli tych jednostek, sporz膮dzanie notatek i protoko艂贸w, monitorowanie wdra偶ania wniosk贸w pokontrolnych oraz procedowanie wypowiedze艅 i wniosk贸w w sprawie wyznaczenia na stanowisko s艂u偶bowe.
 • Realizacja zada艅 zwi膮zanych ze sprawowaniem przez Wydzia艂 nadzoru w艂a艣cicielskiego nad sp贸艂k膮 Exatel S.A., w tym przygotowywanie dokumentacji na walne zgromadzenie.
 • Przygotowywanie notatek, prezentacji oraz materia艂贸w informacyjnych dotycz膮cych zakresu dzia艂ania Wydzia艂u na potrzeby kierownictwa Departamentu.
 • Prowadzenie dokumentacji z realizacji projekt贸w naukowo-badawczych oraz prac rozwojowych w obszarze cyberbezpiecze艅stwa.
 • Zapewnienie wsparcia organizacyjnego w realizacji przedsi臋wzi臋膰 informacyjnych oraz promocyjnych resortu obrony narodowej dotycz膮cych cyberbezpiecze艅stwa.

WYMAGANIA NIEZB臉DNE

 • Wykszta艂cenie: wy偶sze
 • Powy偶ej 1 roku do艣wiadczenia w obszarze bezpiecze艅stwa informacji lub wsp贸艂pracy mi臋dzynarodowej lub obs艂ugi organizacyjnej cia艂 kolegialnych
 • Po艣wiadczenie bezpiecze艅stwa o klauzuli “poufne” lub zgoda na przeprowadzenie post臋powania sprawdzaj膮cego, umo偶liwiaj膮cego uzyskanie po艣wiadczenia bezpiecze艅stwa o klauzuli “poufne”
 • Znajomo艣膰: ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o krajowym systemie cyberbezpiecze艅stwa, Krajowych Ram Polityki Cyberbezpiecze艅stwa RP na lata 2017-2020, Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 艣rodk贸w na rzecz wysokiego, wsp贸lnego poziomu bezpiecze艅stwa sieci i system贸w informatycznych na terytorium Unii Europejskiej, ustawy o finansach publicznych, struktury organizacyjnej MON
 • Umiej臋tno艣ci: organizacji pracy w艂asnej, wsp贸艂pracy z innymi, d膮偶enia do rezultatu, poszukiwania rozwi膮za艅, komunikacji, w tym komunikacji pisemnej
 • Znajomo艣膰 j臋zyka angielskiego na poziomie 艣redniozaawansowanym (B1)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pe艂ni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA NIEZB臉DNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania niezb臋dnego w zakresie wykszta艂cenia
 • Kopia po艣wiadczenia bezpiecze艅stwa uprawniaj膮cego do dost臋pu do informacji niejawnych oznaczonych klauzul膮 “poufne” lub o艣wiadczenie o wyra偶eniu zgody na przeprowadzenie post臋powania sprawdzaj膮cego zgodnie z ustaw膮 z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.)
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych powy偶ej 1 roku do艣wiadczenia w obszarze bezpieczenstwa informacji lub wsp贸艂pracy mi臋dzynarodowej lub obs艂ugi organizacyjnej cia艂 kolegialnych (np. kopie 艣wiadectw pracy, za艣wiadczenie o zatrudnieniu)
 • O艣wiadczenie o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do cel贸w naboru
 • Kopia dokumentu potwierdzaj膮ca znajomo艣膰 j臋zyka angielskiego na poziomie B1 (okre艣lonego w za艂膮czniku nr 2 do Rozporz膮dzenia Prezesa Rady Ministr贸w w sprawie sposobu przeprowadzania post臋powania kwalifikacyjnego w s艂u偶bie cywilnej) lub, w przypadku braku ww. kopii dokumentu, z艂o偶enie pisemnego o艣wiadczenia o znajomo艣ci j臋zyka angielskiego na poziomie B1 – 艣redniozaawansowanym
 • O艣wiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzaj膮cego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • O艣wiadczenie o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych
 • O艣wiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzaj膮cego niepe艂nosprawno艣膰 – w przypadku kandydatek/kandydat贸w, zamierzaj膮cych skorzysta膰 z pierwsze艅stwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajd膮 si臋 w gronie najlepszych kandydatek/kandydat贸w

TERMINY I MIEJSCE SK艁ADANIA DOKUMENT脫W

 • Dokumenty nale偶y z艂o偶y膰 do: 30.04.2019
 • Decyduje data: wp艂ywu oferty do urz臋du
 • Miejsce sk艂adania dokument贸w:
  Ministerstwo Obrony Narodowej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Niepodleg艂o艣ci 218
  00-911 Warszawa
  Dokumenty mo偶na sk艂ada膰 osobi艣cie – Punkt podawczy MON, Al. Niepodleg艂o艣ci 218 – wej艣cie od ul. Filtrowej (pn-pt, w godz.8.15-16.15.) Na kopercie nale偶y zamie艣ci膰 nr oferty z BIP KPRM.
Apply Online

Apply for this Job