This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level  Anywhere 6 Feb 2019

Job Description

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

w Wydziale Współpracy z Inwestorami w Departamencie Rozwoju Inwestycji

ZAKRES ZADAŃ

 • Zadanie 1: Monitorowanie procesu przygotowania i realizacji inwestycji • analizowanie programów inwestycji • monitorowanie postępu realizacji inwestycji • identyfikowanie ryzyk i problemów oraz przygotowywanie rekomendacji działań zapobiegawczych i naprawczych • opracowywanie dokumentów niezbędnych do akceptacji programów inwestycji • udział w grupach, zespołach i spotkaniach dotyczących realizowanych inwestycji • przygotowywanie opinii, stanowisk i informacji o realizowanych działaniach inwestycyjnych • udział w wizytacjach terenowych
 • Zadanie 2: Organizowanie spotkań i wydarzeń krajowych/ międzynarodowych Ministerstwa • prowadzenie i/ lub udział w spotkaniach i wydarzeniach • przygotowywanie merytoryczne spotkań i wydarzeń (w tym: opracowywanie prezentacji, materiałów, publikacji, etc.) • tworzenie harmonogramu spotkań i wydarzeń • przygotowywanie/ uzgadnianie dokumentów podsumowujących
 • Zadanie 3: Przygotowywanie dokumentów strategicznych (w tym: koncepcje, strategie, polityki, plany) • aktualizowanie/ formułowanie propozycji zmian w dokumentach strategicznych • weryfikowanie/ analizowanie projektu dokumentu strategicznego • gromadzenie danych/ informacji/ źródeł • tworzenie koncepcji/ założeń dokumentu strategicznego • wyznaczanie celów dokumentu strategicznego • dobór instrumentów wsparcia
 • Zadanie 4: Przygotowywanie materiałów informacyjnych, publikacji i materiałów promocyjnych • przygotowywanie tez, prezentacji, artykułów, notatek etc. • opiniowanie/ konsultowanie treści merytorycznej • przygotowywanie zakresu merytorycznego/ treści merytorycznej

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie: minimum 3 lata we współpracy z przedsiębiorcami w obszarze projektów inwestycyjnych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • znajomość ustawy o działalności gospodarczej
 • znajomość ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych
 • znajomość ustawy o wspieraniu nowych inwestycji
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność
 • myślenie analityczne
 • umiejętność obsługi MS Office; Word, Excel, PowerPoint
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • – oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 22.02.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Aplikacje można składać przez ePUAP lub wysłać na adres mailowy: rekrutacjampit@mpit.gov.pl
  Dokumenty można też przynieść lub wysłać na adres:
  MPiT BDG
  pl. Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa
  z dopiskiem w liście motywacyjnym oraz w tytule maila: DRI_9
  Kancelaria czynna w godz. 8.15-16.15
Apply Online

Apply for this Job