This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level  Anywhere 12 Apr 2019

Job Description

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

w Wydziale Analiz Makroekonomicznych i Prognoz w Departamencie Analiz Gospodarczych

ZAKRES ZADAŃ

 • Zadanie 1. Prowadzenie analiz i prognoz (m.in. społeczno-gospodarczych; finansowo-ekonomicznych; zarządczo-organizacyjnych; na potrzeby przygotowania i realizacji koncepcji/programów/projektów; na potrzeby przygotowania dokumentów strategicznych/polityk), w tym: • formułowanie założeń oraz analizowanie i proponowanie zmian w już realizowanych badaniach, • gromadzenie danych/zamawianie ekspertyz, • aktualizowanie danych, • analizowanie zgromadzonych danych, wnioskowanie, • zestawianie, wizualizacja danych (np. tabele, wykresy, mapy, kartogramy, etc).
 • Zadanie 2. Przygotowywanie materiałów informacyjnych, publikacji i materiałów w zakresie analiz makroekonomicznych i prognoz: • przygotowywanie zakresu merytorycznego/ treści merytorycznej, • opiniowanie/ konsultowanie treści merytorycznej, • przygotowanie tez, prezentacji, artykułów, notatek, etc.
 • Zadanie 3. Monitorowanie wdrażania strategii i programów (np. operacyjnego, pomocowego, krajowego, wieloletniego, etc.), w tym tworzenie baz danych i narzędzi wspierających proces monitorowania, tworzenie/ monitorowanie/ przekazywanie prognoz.
 • Zadanie 4. Prowadzenie międzynarodowej współpracy dwustronnej i wielostronnej Ministerstwa: • współpraca z ekspertami krajowymi i zagranicznymi, • opiniowanie/uzgadnianie dokumentów, materiałów i stanowisk dot. współpracy międzynarodowej, • udział w spotkaniach i posiedzeniach (np. grup, komitetów, sekretariatów, etc.), • wymiana informacji (np. m.in.: z państwami członkowskimi UE/ EOG, instytucjami UE, innymi instytucjami międzynarodowymi).
 • Zadanie 5. Realizowanie badania (realizowanego wewnętrznie lub zewnętrznie): • bieżąca współpraca z wykonawcą badania, • weryfikowanie raportu końcowego z badania.
 • Zadanie 6. Przygotowywanie materiałów do projektu ustawy budżetowej i Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP): • opracowywanie celów i mierników wraz z metodologią ich wyznaczania.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata w zakresie ekonometrii i analizy danych
 • wiedza z zakresu ekonomii, w szczególności dot. bieżącej sytuacji gospodarczej Polski i krajów UE
 • wiedza na temat narzędzi analizy danych
 • umiejętność obsługi MS Office: Word, Excel
 • myślenie analityczne
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, wystąpienia publiczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 29.04.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Aplikacje można składać przez ePUAP lub wysłać na adres mailowy: rekrutacjampit@mpit.gov.pl
  Dokumenty można też przynieść lub wysłać na adres:
  MPiT BDG
  pl. Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa
  z dopiskiem w liście motywacyjnym oraz w tytule maila: DAG_36
  Kancelaria czynna w godz. 8.15-16.15
Apply Online

Apply for this Job