This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level  Anywhere 6 May 2019

Job Description

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

w Wydziale Eliminacji Barier i Relacji z Biznesem w Departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej

ZAKRES ZADAŃ

 • Zadanie 1: Pozyskiwanie i monitorowanie danych dotyczących polskiego handlu oraz polskich bezpośrednich inwestycji za granicą, współpraca z dostawcami informacji/danych (MF, GUS, NBP itp.) oraz opracowywanie cyklicznej informacji zarządczej w tym zakresie.
 • Zadanie 2: Przygotowywanie i aktualizowanie programu rozwoju ekspansji zagranicznej dla kluczowych branż we współpracy z przedstawicielami środowiska biznesu: – wyznaczanie celów programu – dobór instrumentów wsparcia – przeprowadzanie konsultacji i uzgodnień – weryfikowanie programu/ projektu pod kątem przeprowadzonych analiz – organizowanie prac grupy roboczej – formułowanie zapisu programu – określanie zasad i trybu monitorowania programu – formułowanie propozycji zmian w programie.
 • Zadanie 3: Monitorowanie wdrażania efektywności instrumentów wsparcia w zakresie internacjonalizacji polskich firm oraz regularne badania opinii przedsiębiorców: – tworzenie systemu wskaźników (m.in. wytycznych, metodologii liczenia, definicji, etc.) – monitorowanie efektów za pomocą wskaźników – tworzenie baz danych i narzędzi wspierających proces monitorowania – tworzenie/ monitorowanie/ przekazywanie prognoz – identyfikowanie problemów i zagrożeń w realizacji programów oraz przygotowywanie propozycji rekomendacji działań naprawczych – sporządzanie/ weryfikowanie analiz materiałów i opracowań związanych z bieżącym monitoringiem – sporządzanie raportów przedstawiających stan realizacji programów.
 • Zadanie 4: Prowadzenie analiz i identyfikacja obszarów działalności gospodarczej utrudniających internacjonalizację polskich przedsiębiorstw. Ich analiza i przedkładanie propozycji mających na celu rozwiązanie zaistniałych problemów. Formułowanie założeń oraz analizowanie i proponowanie zmian w już realizowanych badaniach – identyfikowanie problemów, zagrożeń, uwarunkowań, etc. – gromadzenie danych/ zamawianie ekspertyz – aktualizowanie danych – zestawianie, wizualizacja danych (np.: tabele, wykresy, mapy, kartogramy, etc.) – analizowanie zgromadzonych danych, wnioskowanie – analizowanie zasad i praktyki gromadzenia i przetwarzania danych – formułowanie raportu/ rekomendacji/ informacji – konsultowanie raportu/ rekomendacji.
 • Zadanie 5: Planowanie i przygotowywanie badań. Współpraca i utrzymywanie kontaktów z instytucjami naukowo-badawczymi w zakresie pogłębiania wiedzy o eksporcie – opracowywanie koncepcji badania – przygotowywanie Szczegółowego Opisu Zadania – przeprowadzanie konsultacji (wewnętrznych i zewnętrznych).
 • Zadanie 6: Realizowanie Badania – bieżąca współpraca z wykonawcą badania – weryfikowanie raportu końcowego z badania – przeprowadzanie konsultacji raportu końcowego (wewnętrznych i zewnętrznych) – analizowanie zgromadzonych danych – formułowanie wniosków i rekomendacji.
 • Zadanie 7: Prowadzenie międzynarodowej współpracy Ministerstwa w zakresie wsparcia eksportu – inicjowanie, przygotowywanie i realizowanie projektów współpracy międzynarodowej – współpraca z ekspertami krajowymi i zagranicznymi – nawiązywanie i utrzymywanie współpracy międzynarodowej – opracowywanie dokumentów, materiałów i stanowisk dotyczących współpracy międzynarodowej – udział w spotkaniach i posiedzeniach (np. grup, komitetów, sekretariatów, etc.) – opiniowanie/ uzgadnianie dokumentów, materiałów i stanowisk dotyczących współpracy międzynarodowej – współpraca z organizacjami/ stowarzyszeniami międzynarodowymi – współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi – wymiana informacji (np. m.in.: z państwami członkowskimi UE/ EOG, instytucjami UE, innymi instytucjami międzynarodowymi).

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata w obszarze analiz baz danych/ współpracy międzynarodowej lub w obszarze handlu międzynarodowego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • myślenie analityczne, kreatywność
 • wiedza z zakresu: ekonomiki przedsiębiorstw
 • wiedza z zakresu: zagadnień handlu zagranicznego
 • obsługa MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem Excel: generowanie raportów, analizowanie danych i trendów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 23.05.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Aplikacje można składać przez ePUAP lub wysłać na adres mailowy: rekrutacjampit@mpit.gov.pl
  Dokumenty można też przynieść lub wysłać na adres:
  MPT BDG
  pl. Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa
  z dopiskiem w liście motywacyjnym oraz w tytule maila: DHM_41
  Kancelaria czynna w godz. 8.15-16.15
Apply Online

Apply for this Job