This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level  Anywhere 10 May 2019

Job Description

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

w Wydziale Polityki Innowacyjności w Departamencie Innowacji

ZAKRES ZADAŃ

 • Zadanie 1: Przygotowywanie i aktualizowanie programów w zakresie polityki innowacyjnej i klastrowej: • wyznaczanie celów programu • dobór instrumentów wsparcia • przeprowadzanie konsultacji i uzgodnień • weryfikowanie programu/ projektu pod kątem przeprowadzonych analiz (w tym: strategiczne oceny/ oceny oddziaływania na środowisko, oceny ex ante) • organizowanie prac grupy roboczej • negocjowanie z darczyńcami/ Komisją Europejską/ innymi podmiotami zewnętrznymi • formułowanie zapisu programu • określanie zasad i trybu monitorowania programu • formułowanie propozycji zmian w programie
 • Zadanie 2: Organizowanie i zarządzanie systemem wsparcia dla projektów pozakonkursowych POPT, zwłaszcza w zakresie działań wspierających instrumenty kierowane do klastrów, w tym wybór krajowych klastrów kluczowych: • identyfikowanie potrzeb beneficjentów w zakresie wsparcia • analizowanie możliwości wsparcia w ramach dostępnych instrumentów wsparcia • programowanie nowych instrumentów wsparcia dla klastrów, • przygotowywanie dokumentacji konkursowej, w tym opracowywanie i aktualizowanie kryteriów oceny wniosków konkursowych • zapewnianie wsparcia ekspertów zewnętrznych dla projektów • przeprowadzanie konsultacji i uzgodnień • bieżąca współpraca z beneficjentami projektów • prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych związanych z instrumentami i konkursami
 • Zadanie 3: Zarządzanie projektami z zakresu polityki spójności prowadzonymi w ramach POPT oraz projektem realizowanym w ramach działania 2.4.1 POIR: • określanie ogólnej koncepcji projektu w tym jego celu i oczekiwanych efektów • opracowywanie budżetu projektu • opracowywanie harmonogramu prac projektowych • doprecyzowywanie zakresu projektu, podział na etapy, wyznaczanie celów cząstkowych oraz określanie kryteriów oceny wyników prac projektowych • budowanie zespołu projektowego • komunikacja i podział realizacji zadań • dobór podwykonawców, dostawców i ekspertów • identyfikowanie pojawiających się problemów i ryzyk w projekcie/ zespole projektowym oraz proponowanie działań korygujących • kontrolowanie realizacji zadań pod kątem: jakości, zgodności z zakresem wykonania i zaplanowanym czasem realizacji • kontrolowanie wykonania budżetu • odbiór prac cząstkowych po wykonaniu poszczególnych etapów projektu • podsumowywanie i ocena wyników projektu
 • Zadanie 4: Prowadzenie międzynarodowej współpracy dwustronnej i wielostronnej Ministerstwa: • inicjowanie, przygotowywanie i realizowanie projektów współpracy międzynarodowej • współpraca z ekspertami krajowymi i zagranicznymi • nawiązywanie i utrzymywanie współpracy międzynarodowej • opracowywanie dokumentów, materiałów i stanowisk dotyczących współpracy międzynarodowej • koordynowanie realizacji umów i/ lub listów intencyjnych o współpracy międzynarodowej • udział w spotkaniach i posiedzeniach (np. grup, komitetów, sekretariatów, etc.) • opiniowanie/ uzgadnianie dokumentów, materiałów i stanowisk dotyczących współpracy międzynarodowej • współpraca z organizacjami/ stowarzyszeniami międzynarodowymi • współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi • wymiana informacji (np. m.in.: z państwami członkowskimi UE/ EOG, instytucjami UE, innymi instytucjami międzynarodowymi)
 • Zadanie 5: Organizowanie spotkań i wydarzeń krajowych/ międzynarodowych Ministerstwa, tworzenie harmonogramu spotkań i wydarzeń: • zapewnianie obsługi logistycznej spotkań i wydarzeń (w tym transport, zakwaterowanie, catering, tłumaczenia, sale, wydruk materiałów etc.) • przygotowywanie merytoryczne spotkań i wydarzeń (w tym: opracowywanie prezentacji, materiałów, publikacji, etc.) • zapewnianie/ obsługa udziału prelegentów/ ekspertów zewnętrznych • zapewnianie przestrzegania zasad protokołu dyplomatycznego • prowadzenie i/ lub udział w spotkaniach i wydarzeniach • przygotowywanie/ uzgadnianie dokumentów podsumowujących
 • Zadanie 6: Prowadzenie analiz (m.in. społeczno-gospodarczych i terytorialnych; finansowo-ekonomicznych; zarządczo-organizacyjnych; na potrzeby przygotowania i realizacji koncepcji/ programów/ projektów; na potrzeby przygotowania dokumentów strategicznych/ polityk; analiz na potrzeby usprawnienia funkcjonowania systemu wdrażania) z zakresu polityki innowacyjności i klastrowej: • przeprowadzanie analiz, które dostarczają istotnych dla polityki wniosków; • formułowanie założeń oraz analizowanie i proponowanie zmian w już realizowanych badaniach • identyfikowanie problemów, zagrożeń, uwarunkowań, etc. • gromadzenie danych/ zamawianie ekspertyz • aktualizowanie danych • zestawianie, wizualizacja danych (np.: tabele, wykresy, mapy, kartogramy, etc.) • analizowanie zgromadzonych danych, wnioskowanie oparte na danych i faktach • analizowanie zasad i praktyki gromadzenia i przetwarzania danych • formułowanie odpowiednich zaleceń /rekomendacji dotyczących polityki • konsultowanie raportu/ rekomendacji
 • Zadanie 7: Przygotowywanie materiałów informacyjnych, publikacji i materiałów promocyjnych: • analizowanie i wybór grup docelowych, kanałów dystrybucji oraz celów • przygotowywanie zakresu merytorycznego/ treści merytorycznej • opiniowanie/ konsultowanie treści merytorycznej • opracowywanie koncepcji graficznej • zlecanie i weryfikowanie tłumaczeń publikacji • prowadzenie magazynu i dystrybucja publikacji/ materiałów promocyjnych • bieżąca współpraca i nadzór nad wykonawcami • przygotowywanie tez, prezentacji, artykułów, notatek etc.
 • Zadanie 8: Prowadzenie obsługi procesu legislacyjnego z zakresu polityki innowacyjności i klastrowej: • opiniowanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych poza Ministerstwem lub ich części, • uzgadnianie i konsultowanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych z właściwymi komórkami Ministerstwa, organami i instytucjami, • opiniowanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych powszechnie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo, • opiniowanie projektów aktów prawnych wewnętrznie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo, • opracowywanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych poza Ministerstwem lub ich części, • opracowywanie projektów aktów prawnych wewnętrznie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo, • opracowywanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych powszechnie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • 3 lata doświadczenia zawodowego: doświadczenie badawcze / eksperckie w pracy związanej z polityką innowacyjności / polityką przemysłową / polityką klastrową lub współpracą z koordynatorem klastra
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • wiedza z zakresu prowadzenia polityki gospodarczej kraju, polityki innowacyjności i polityki klastrowej
 • znajomość otoczenia systemowego, regulacyjnego, i instytucjonalnego działalności innowacyjnej w Polsce i w UE
 • umiejętność wystąpień publicznych
 • umiejętność obsługi komputera – środowisko MS Windows
 • myślenie analityczne
 • komunikacja, w tym formułowanie wypowiedzi pisemnych i prowadzenie dialogu z różnymi interesariuszami
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, rzetelność
 • kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • – oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20.05.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Aplikacje można składać przez ePUAP lub wysłać na adres mailowy: rekrutacjampit@mpit.gov.pl
  Dokumenty można też przynieść lub wysłać na adres:
  MPiT BDG
  pl. Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa
  z dopiskiem w liście motywacyjnym oraz w tytule maila: DIN_42
  Kancelaria czynna w godz. 8.15-16.15
Apply Online

Apply for this Job