This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level  Warszawa, mazowieckie, Poland 28 Nov 2018

Job Description

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

w Wydziale Organizacyjno-Prawnym w Departamencie Gospodarki Elektronicznej

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie obsługi procesu legislacyjnego w szczególności w obszarze e–administracji i e-gospodarki • opiniowanie projektów aktów prawnych i / lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych poza Ministerstwem lub ich części • opiniowanie projektów aktów prawnych wewnętrznie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo • opiniowanie projektów aktów prawnych i / lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych powszechnie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo • opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów regulujących funkcjonowanie komitetów / zespołów grup roboczych • uzgadnianie i konsultowanie projektów aktów prawnych i / lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych z właściwymi komórkami Ministerstwa, organami i instytucjami.
 • Prowadzenie obsługi udziału przedstawicieli Ministerstwa w spotkaniach i posiedzeniach krajowych, w szczególności Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji • przygotowywanie i/ lub uzgadnianie dokumentów prezentujących stanowisko Ministerstwa • przygotowywanie instrukcji/ materiałów dla przedstawicieli Ministerstwa
 • Prowadzenie analiz w obszarze teleinformatyki • formułowanie założeń oraz analizowanie i proponowanie zmian w już realizowanych badaniach • gromadzenie danych/ zamawianie ekspertyz • aktualizowanie danych • zestawianie, wizualizacja danych (np.: tabele, wykresy, mapy, kartogramy, etc.) • analizowanie zgromadzonych danych, wnioskowanie • analizowanie zasad i praktyki gromadzenia i przetwarzania danych • formułowanie raportu/ rekomendacji/ informacji • konsultowanie raportu/ rekomendacji
 • Udzielanie informacji na wnioski i zapytania (w tym o udostępnienie informacji publicznych) • przygotowywanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej / inne wnioski i zapytania • przygotowywanie decyzji administracyjnych w przypadku odmowy udzielenia informacji publicznej lub umorzenie postępowania o udzielenie informacji publicznej
 • Przygotowywanie materiałów informacyjnych, publikacji i materiałów promocyjnych • przygotowywanie zakresu merytorycznego / treści merytorycznej • opiniowanie / konsultowanie treści merytorycznej • przygotowywanie tez, prezentacji, artykułów, notatek, etc
 • Prowadzenie obsługi interpelacji i zapytań poselskich • gromadzenie materiałów • przygotowywanie odpowiedzi • prowadzenie konsultacji

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe : 3 lata w zakresie projektowania/wdrażania/administrowania systemami informatycznymi lub w zakresie obsługi prawnej
 • – znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • – znajomość regulacji prawnych w zakresie informatyzacji państwa, w tym ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • – znajomość rządowego procesu legislacyjnego,
 • – organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne, kreatywność,
 • – umiejętność obsługi MS Office: Word, Excel.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • – oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 17.12.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Aplikacje można składać przez ePUAP lub wysłać na adres mailowy: rekrutacjampit@mpit.gov.pl
  Dokumenty można też przynieść lub wysłać na adres:
  MPiT BDG
  pl. Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa
  z dopiskiem w liście motywacyjnym oraz w tytule maila: DGE_93
  Kancelaria czynna w godz. 8.15-16.15
Apply Online

Apply for this Job