This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level  Warszawa, mazowieckie, Poland 30 Nov 2018

Job Description

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

ZAKRES ZADAŃ

 • Dokonywanie analiz prawnych – doradztwo prawne podczas spotkań z podmiotami zewnętrznymi – przygotowywanie projektów opinii/ wyjaśnień/ interpretacji/ oceny – sporządzanie opinii prawnych – udzielanie porad prawnych
 • Monitorowanie stanu prawnego i orzecznictwa oraz standardów/ rekomendacji/ wytycznych/ opinii, etc. – analizowanie aktualnego stanu prawnego, orzecznictwa i poglądów doktryny/ rekomendacji/ wytycznych/ opinii – analizowanie planowanych zmian prawnych – przekazywanie informacji zainteresowanym
 • Prowadzenie obsługi procesu legislacyjnego – opiniowanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych poza Ministerstwem lub ich części – opiniowanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych powszechnie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo – opracowywanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych powszechnie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo – reprezentowanie Ministra w pracach nad projektami aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych (w tym: udział w posiedzeniach konferencji uzgodnieniowych, Komisji Prawniczych, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
 • Organizowanie spotkań i wydarzeń krajowych/ międzynarodowych Ministerstwa prowadzenie i/ lub udział w spotkaniach i wydarzeniach – przygotowywanie merytoryczne spotkań i wydarzeń (w tym: opracowywanie prezentacji, materiałów, publikacji, etc.) – tworzenie harmonogramu spotkań i wydarzeń – przygotowywanie/ uzgadnianie dokumentów podsumowujących
 • Prowadzenie obsługi interpelacji i zapytań poselskich – gromadzenie materiałów – prowadzenie konsultacji – przygotowywanie odpowiedzi

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe : 3 lata w obszarze tworzenia i opiniowania aktów prawnych
 • – znajomość przepisów prawa gospodarczego w szczególności regulacji w zakresie podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej
 • – znajomość przepisów prawa cywilnego i Kodeksu postepowania administracyjnego
 • – znajomość procesu legislacyjnego i Zasad techniki prawodawczej
 • – znajomość sytuacji gospodarczej Polski
 • – organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne, wystąpienia publiczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • – oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 17.12.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Aplikacje można składać przez ePUAP lub wysłać na adres mailowy: rekrutacjampit@mpit.gov.pl
  Dokumenty można też przynieść lub wysłać na adres:
  MPiT BDG
  pl. Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa
  z dopiskiem w liście motywacyjnym oraz w tytule maila: DDR_95
  Kancelaria czynna w godz. 8.15-16.15
Apply Online

Apply for this Job