This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: naczelnik wydziału

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level  Anywhere 3 Jun 2019

Job Description

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

naczelnik wydziału

w Wydziale Prognozowania Gospodarczego w Departamencie Analiz Gospodarczych

ZAKRES ZADAŃ

 • Zadanie 1: Strategiczne i bieżące zarządzanie podległym wydziałem, w tym: • określanie celów do realizacji dla podległego wydziału • wnioskowanie w sprawach kadrowych pracowników wydziału (zatrudnianie, zwalnianie, awanse) • przydzielanie zadań do realizacji oraz delegowanie odpowiedniego poziomu decyzyjności i uprawnień • zapewnianie przepływu informacji niezbędnych do realizacji celów/ zadań w wydziale • wspieranie pracowników w realizacji celów/ zadań oraz budowanie pozytywnej atmosfery pracy w wydziale • monitorowanie wykonania zadań oraz odbiór i weryfikowanie efektów pracy • dokonywanie bieżącej i okresowej oceny podległych pracowników i przekazywanie im konstruktywnej informacji zwrotnej • identyfikowanie potrzeb szkoleniowych w podległym zespole oraz planowanie indywidualnych ścieżek rozwoju podległych pracowników • wdrażanie nowozatrudnionych pracowników • skuteczne rozwiązywanie konfliktów • wykorzystywanie pozafinansowych metod motywowania i budowania zaangażowania pracowników.
 • Zadanie 2: Prowadzenie badań, analiz i prognoz (m.in. społeczno-gospodarczych; finansowo-ekonomicznych; zarządczo-organizacyjnych; na potrzeby przygotowania i realizacji koncepcji/programów/projektów; na potrzeby przygotowania dokumentów strategicznych/polityk), w tym: • formułowanie założeń oraz analizowanie i proponowanie zmian w już realizowanych badaniach • gromadzenie danych/zamawianie ekspertyz • aktualizowanie danych • analizowanie zgromadzonych danych, wnioskowanie • zestawianie, wizualizacja danych (np. tabele, wykresy, mapy, kartogramy, etc).
 • Zadanie 3: Przygotowywanie materiałów informacyjnych, publikacji i materiałów w zakresie analiz makroekonomicznych i prognoz (przygotowywanie zakresu merytorycznego/ treści merytorycznej, opiniowanie/ konsultowanie treści merytorycznej, przygotowanie tez, prezentacji, artykułów, notatek, etc).
 • Zadanie 4: Monitorowanie wdrażania strategii i programów (np. operacyjnego, pomocowego, krajowego, wieloletniego, etc.), w tym: • tworzenie baz danych i narzędzi wspierających proces monitorowania • tworzenie/ monitorowanie/ przekazywanie prognoz.
 • Zadanie 5: Realizowanie badania (realizowanego wewnętrznie lub zewnętrznie), w tym: • bieżąca współpraca z wykonawcą badania • weryfikowanie raportu końcowego z badania.
 • Zadanie 6: Przygotowywanie materiałów do projektu ustawy budżetowej i Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP) w zakresie kompetencji MPiT, w tym opracowywanie celów i mierników wraz z metodologią ich wyznaczania w zakresie kompetencji departamentu.
 • Zadanie 7: Prowadzenie międzynarodowej współpracy dwustronnej i wielostronnej Ministerstwa – współpraca z instytucjami zajmującymi się analizami i badaniami ekonomicznymi : • współpraca z ekspertami krajowymi i zagranicznymi • udział w spotkaniach i posiedzeniach (np. grup, komitetów, sekretariatów, etc.) • wymiana informacji (np. m.in.: z państwami członkowskimi UE/ EOG, instytucjami UE, innymi instytucjami międzynarodowymi).

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub ekonometryczne
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata w zakresie ekonometrii i analizy danych, min. 1 rok na stanowisku samodzielnym lub w kierowaniu zespołem
 • wiedza w zakresie ekonomii i oceny zjawisk ekonomicznych
 • wiedza na temat narzędzi analizy danych, modeli ekonometrycznych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • umiejętność obsługi MS Office: Word, Excel
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, zarządzanie ludźmi, wystąpienia publiczne
 • komunikacja (w tym syntetyczne ujmowanie wniosków i jasne redagowanie informacji o stanie gospodarki)
 • myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 17.06.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Aplikacje można składać przez ePUAP lub wysłać na adres mailowy: rekrutacjampit@mpit.gov.pl
  Dokumenty można też przynieść lub wysłać na adres:
  MPiT BDG
  pl. Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa
  z dopiskiem w liście motywacyjnym oraz w tytule maila: DAG_46
  Kancelaria czynna w godz. 8.15-16.15
 
Apply Online

Apply for this Job