This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: naczelnik wydziału

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level  Anywhere 21 Dec 2018

Job Description

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: naczelnik wydziału

w Wydziale Instytucji Rozwoju w Departamencie Rozwoju Inwestycji

ZAKRES ZADAŃ

 • Strategiczne i bieżące zarządzanie podległą komórką organizacyjną • monitorowanie wykonania zadań oraz odbiór i weryfikowanie efektów pracy • dokonywanie bieżącej i okresowej oceny podległych pracowników i przekazywanie im konstruktywnej informacji zwrotnej • wdrażanie nowozatrudnionych pracowników • przydzielanie zadań do realizacji oraz delegowanie odpowiedniego poziomu decyzyjności i uprawnień • zapewnianie przepływu informacji niezbędnych do realizacji celów/ zadań • wspieranie pracowników w realizacji celów/ zadań oraz budowanie pozytywnej atmosfery pracy • identyfikowanie potrzeb szkoleniowych w podległym zespole oraz planowanie indywidualnych ścieżek rozwoju podległych pracowników
 • Nadzór nad realizacją umów/ porozumień zawartych przez Ministerstwo z innymi podmiotami • aktualizowanie/ doprecyzowywanie warunków zawartej umowy/ porozumienia • kontrolowanie zleceniobiorcy w zakresie wynikającym z umowy/ porozumienia • monitorowanie procesu realizacji postanowień umowy/ porozumienia • wymiana informacji/ raportowanie/ prowadzenie sprawozdawczości w tym : opiniowanie dokumentów dotyczących pomocy publicznej dla przedsiębiorców
 • Nadzór nad organami/jednostkami podległymi i nadzorowanymi • opiniowanie dokumentów (m.in. statuty, regulaminy, plany, sprawozdania) w tym prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem, opiniowaniem planów Rozwoju Inwestycji • zatwierdzanie dokumentów (m.in. statuty, regulaminy, plany, sprawozdania) w tym zatwierdzanie planów Rozwoju Inwestycji • monitorowanie/ ocena działalności/ kompetencji m.in. monitorowanie działań realizowanych przez spółki zarządzające SSE oraz efektów funkcjonowania przedsiębiorców działających na terenie SSE
 • Tworzenie i zapewnienie funkcjonowania systemu ewaluacji w obszarze kompetencji • tworzenie opracowań z zakresu ewaluacji: w tym prowadzenie procesu ewaluacyjnego programu pomocowego dla SSE na lata 2014-2020
 • Przeprowadzanie kontroli/ wizyt monitoringowych/ wizji lokalnych • ewidencjonowanie/ rejestrowanie danych z przeprowadzonych kontroli • koordynowanie procesu przeprowadzania kontroli • monitorowanie wdrożenia zaleceń pokontrolnych/ rekomendacji • przeprowadzanie kontroli w instytucjach zarządzających lub instytucjach im podległych oraz w instytucjach pośredniczących w certyfikacji • przygotowywanie kontroli (w szczególności: przygotowywanie dokumentacji, analizowanie niezbędnych materiałów, przeprowadzanie analizy ryzyka/ wybór próby do kontroli) • przygotowywanie analiz i zestawień w zakresie realizowanych zadań kontrolnych • rozpatrywanie zastrzeżeń do projektów wystąpień pokontrolnych • sporządzanie sprawozdań/ informacji pokontrolnych/ projektów wystąpień pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli • sporządzanie zaleceń pokontrolnych/ rekomendacji/ propozycji działań naprawczych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe : 3 lata w obszarze współpracy z przedsiębiorcami lub instytucjami w tym co najmniej rok na stanowisku kierowniczym
 • – ogólna wiedza makroekonomiczna ze szczególnym uwzględnieniem polityki inwestycyjnej
 • – znajomość zagadnień dot. udzielania pomocy publicznej
 • – znajomość ustawy o wspieraniu nowych inwestycji
 • – organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • – zarządzanie ludźmi, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne
 • – podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • – znajomość języka angielskiego poziom B1
 • – umiejętność obsługi MS Office: Word, Excel, Power Point,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • – oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 09.01.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Aplikacje można składać przez ePUAP lub wysłać na adres mailowy: rekrutacjampit@mpit.gov.pl
  Dokumenty można też przynieść lub wysłać na adres:
  Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
  Biuro Dyrektora Generalnego
  pl. Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa
  z dopiskiem w liście motywacyjnym oraz w tytule maila: DRI_114
  Kancelaria czynna w godz. 8.15-16.15
Apply Online

Apply for this Job