This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 8 Jul 2019

Job Description

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

w Wydziale Prawa Europejskiego w Departamencie Spraw Europejskich

ZAKRES ZADAŃ

 • Udział w postępowaniach prowadzonych we współpracy z organami innych państw członkowskich UE i EOG, prowadzonych w ramach sieci SOLVIT • przygotowywanie dokumentów inicjujących oraz zamykających postępowanie, w tym kontakty z wnioskodawcą • formułowanie stanowisk w zakresie przekazanych wniosków • opiniowanie stanowisk oraz informacji w zakresie prawnym i faktycznym
 • Dokonywanie analiz prawnych w zakresie przepisów UE pozostających w kompetencji Ministerstwa (w tym zwłaszcza na potrzeby Centrum SOLVIT Polska) • przygotowywanie projektów opinii w zakresie złożonych wniosków (w tym na potrzeby innych Centrów SOLVIT) • opiniowanie dokumentów i informacji ( w tym przekazanych przez wnioskodawcę w kontekście spełniania kryteriów SOLVIT)
 • Sprawozdawczość z działań Centrum SOLVIT Polska • analizowanie i wprowadzanie danych do bazy SOLVIT w systemie IMI (dot. prowadzonych spraw które spełniają kryteria SOLVIT) • sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań Centrum SOLVIT Polska (współpraca przy opracowywaniu) • przeprowadzanie procesu przyjęcia raportu z działalności Centrum SOLVIT Polska dla Kierownictwo Ministerstwa oraz członków KSE
 • Udział w postępowaniach przed organami Unii Europejskiej • opiniowanie stanowisk • prowadzenie spraw związanych z realizacją systemu nieformalnego rozwiązywania problemów dotyczących naruszenia przez państwa członkowskie unii prawa europejskiego (np. EU-Pilot) • formułowanie stanowisk (m.in. sporządzanie odpowiedzi na zarzuty formalne i uzasadnioną opinię) • przygotowywanie dokumentów inicjujących postępowanie
 • Monitorowanie stanu prawnego w zakresie prac nad transpozycją przepisów UE • analizowanie planowanych zmian prawnych, związanych z transpozycją prawa UE • monitorowanie baz np. m.in.: bazy Elektronicznego Systemu Transpozycji Prawa Europejskiego (e-step), Bazy Europejskiej Legislacji (BEL) • przekazywanie informacji (w tym notyfikacji unijnych aktów wykonawczych) zainteresowanym (właściwym komórkom Ministerstwa)
 • Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dot. systemu SOLVIT • analizowanie i wybór grup docelowych • wybór kanałów i narzędzi komunikacji

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe wyższe – prawnicze lub europeistyka na Wydziale Prawa
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok doświadczenia w stosowaniu prawa UE (np. analizowanie lub opiniowanie lub identyfikowanie właściwych przepisów UE)
 • • znajomość języka angielskiego na poziomie C1, ze znajomością terminologii prawniczej
 • • bardzo dobra znajomość problematyki z zakresu prawa UE oraz zagadnień integracji europejskiej, w tym procesu decyzyjnego
 • • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • – oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 25.07.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Aplikacje można składać przez ePUAP lub wysłać na adres mailowy: rekrutacjampit@mpit.gov.pl
  Dokumenty można też przynieść lub wysłać na adres:
  Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Plac Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa
  z dopiskiem w liście motywacyjnym oraz w tytule maila: DSE_60Kancelaria czynna w godz. 8.15-16.15
Apply Online

Apply for this Job