This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii  <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 4 Sep 2019

Job Description

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista

w Wydziale Rady Innowacyjności w Departamencie Innowacji

ZAKRES ZADAŃ

 • Zadanie 1: Organizowanie i zarządzanie systemem wsparcia dla projektów (np. Kluczowych / indywidualnych / pozakonkursowych) w zakresie działań operacyjnych Operacyjnego Inteligentnego Rozwoju, 2014-2020, w tym zakresie funkcji w zakresach wyboru Krajowych Klastrów Kluczowych w zakresie zintegrowanej realizacji poddziałania 2.3. 3 PO IR: • przygotowywanie dokumentacji projektowej • identyfikacja potrzebnych klientów na wsparcie zewnętrzne • analizowanie możliwości wsparcia w ramach instrumentów pomocniczych • zapewnianie pomocy zewnętrznych na potrzeby projektów • bieżąca współpraca z obsługiwanymi projektami
 • Zadanie 2: Zapewnianie obsługi ciał kolegialnych (w tym m.in. komisje, rady, komitety, zespoły, grupy robocze itp.) I / lub inne przydatne pomocnicze, w tym Rady i Międzyresortowego Zespołu ds. Innowacyjności: • przygotowywanie spotkań ciał kolegialnych lub innych przydatnych pomocy pod względem organizacyjnym • obsługa merytoryczna spotkania z ciałami kolegialnymi • udział w stosowaniu ciał kolegialnych • wsparcie zarządzania praktyką kolegialnych
 • Zadanie 3: Przygotowywanie dokumentów strategicznych projekt pod akronimem Hyperloop w ramach strategicznego programu badań i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się na rynkach” – GOSPOSTRATEG
 • Zadanie 4: Zarządzanie projektami realizowanymi w ramach 2.4 PO IR: • analizowanie uwarunkowań, biznesowych biznesowych itp. • określanie kompleksowego projektu i jego zmian • opracowywanie harmonogramu prac projektowych • odbiór prac cząstkowych po uwzględnieniu etapów projektu • rozliczanie projektu (w tym: przygotowywanie raportów o płatności / danych / raportach • kontrolowanie realizacji zadań pod kątem: jakość, zgodność z zakresem wykonania i zaplanowanym czasem realizacji • podsumowanie i ocena wyników projektów • identyfikacja pojawiających się problemów i ryzyko w projekcie oraz propozycja działań korygujących
 • Zadanie 5: Prowadzenie obsługi procesu legislacyjnego: • opiniowanie projektów prawnych i / lub założeń do projektów prawnych do projektów związanych z prawem i innymi dokumentami rządowymi innowacje

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie: minimum 1 rok w obsłudze tworzenia dokumentów o cechach strategicznych lub zarządzania projektami / programami
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • znajomość zagadnień związanych z innowacjami i jej wsparciem
 • wiedza z zakresu ogólnego zasięgu UE, w zakresie POIR
 • znajomość prawa Prawo zamówień publicznych
 • organizacja pracy i orientacja na osiągnięcia
 • współpraca
 • komunikacja
 • myślenie analityczne
 • rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Usługi z pełnym prawem publicznym
 • Nieskazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełnym prawem publicznym
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w sprawie, gdy jesteś w gronie najlepszych kandydatów / kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy uwzględnić do: 23.09.2019
 • Decyduje data: wpływ oferty do urzędu
 • Miejsce do składania dokumentów:
  Aplikacje można składać przez ePUAP lub wysłać na adres mailowy: rekrutacjampit@mpit.gov.pl
  Dokumenty można również przyłączyć lub wysłać na adres:
  Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Plac Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa
  z dopiskiem w liście motywacyjnym oraz w tytule maila: DIN_68Kancelaria czynna w godz. 8.15–16.15

INNE INFORMACJE:

W ostatnim poprzedzającym terminie opublikowaniu ogłoszenia o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w urzędzie, w zaleceniach dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Do korzystania w naboju, wybierane są również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniach oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących warunków warunków pracy.
Metody / techniki, które są używane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy / umiejętności.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i / lub adresu poczty elektronicznej.
Oferty otrzymane po terminie nie wymagającym rozpatrywane (liczy się dane wpływ).
Oferty odrzucone objęte zniszczone komisyjnie.
Uwagi dotyczące dokumentów i oświadczeń:
oświadczenia składane zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie:  https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/pracuj-z-nami
– oświadczenia muszą Być opatrzone DANYCH podpisane własnoręcznie
– dokumentem potwierdzającym wykształcenie JEST kopia dyplomu LUB zaświadczenie z Uczelni
– w przypadku ukończenia studiów Wyższych LUB uzyskania Tytułu Zawodowego na Uczelni zagranicznej, prosimy o, dołączenie wykonania Aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki ı Szkolnictwa Wyższego LUB nostryfikacji dyplomu
– w sprawie dokumentacji dokumentów w języku obcym należy zastosować także ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego

Uwaga! Weryfikacja spełniająca kryteria kandydatów / kandydatów spełniających wymogi formalne dokonuje się na podstawie dokumentów zawartych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje do takich, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Informujemy, że skontaktujemy się drogą elektroniczną lub telefonicznie z obsługiwanymi, które wymagają wymogów formalnych.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez ograniczeń na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność powiązaną, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacja seksualna czy też trzeba użyć wszystkich cech prawnie chroniona.

Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszeń o pracy w Ministerstwie, można uzyskać na stronie:  https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/pracuj-z-nami,  lub uzyskać pod nr tel. 262 95 24

Apply Online

Apply for this Job