This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 11 Jan 2019

Job Description

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

w Wydziale Rynku Wewnętrznego w Departamencie Spraw Europejskich

ZAKRES ZADAŃ

 •  Prowadzenie analiz dotyczących polityki rynku wewnętrznego i konkurencyjności UE, w tym: analizowanie i aktualizowanie zgromadzonych danych, wnioskowanie, formułowanie i konsultowanie raportu/ rekomendacji/ informacji, identyfikowanie problemów, zagrożeń, uwarunkowań, zestawianie, wizualizacja danych (np.: tabele, informacje podsumowujące, prezentacje)
 •  Monitorowanie stanu prawnego, orzecznictwa oraz rekomendacji/wytycznych/opinii w obszarze procesu decyzyjnego UE ( w szczególności art. 114 i 173 TFUE), w tym: • analizowanie aktualnego stanu prawnego, rekomendacji/wytycznych/opinii • analizowanie planowanych zmian prawnych w obszarze procesu decyzyjnego UE • tworzenie bazy wiedzy
 •  Koordynowanie i/ lub udział w procesie decyzyjnym w Unii Europejskiej w ramach kompetencji Ministerstwa, w tym: • monitorowanie i analizowanie zobowiązań wynikających z procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej • udział w spotkaniach i posiedzeniach związanych z członkostwem w Unii Europejskiej (Rada ds. Konkurencyjności, Grupa Wysokiego Szczebla ds. konkurencyjności i wzrostu, Grupa robocza ds. konkurencyjności i wzrostu) • przygotowywanie/ uzgadnianie dokumentów podsumowujących • uzgadnianie stanowiska Ministerstwa odnośnie dokumentów związanych z członkostwem w Unii Europejskiej ( w zakresie polityki konkurencyjności, rynku wewnętrznego i polityki przemysłowej UE)
 •  Prowadzenie obsługi procesu przygotowywania dokumentów strategicznych ws. polityki rynku wewnętrznego UE, polityki przemysłowej UE i polityki konkurencyjności (w tym projektów stanowisk Rządu RP, projektów aktów prawnych i dokumentów pozalegislacyjnych): • przygotowywanie projektów dokumentów w ramach systemu realizacji • uzgadnianie i konsultowanie projektów dokumentów w ramach systemu realizacji • opiniowanie projektów dokumentów w ramach systemu realizacji
 •  Prowadzenie międzynarodowej współpracy dwustronnej i wielostronnej Ministerstwa w zakresie polityki jednolitego rynku, konkurencyjności i polityki przemysłowej UE, w tym: • inicjowanie, przygotowywanie i realizowanie projektów współpracy międzynarodowej • współpraca z ekspertami krajowymi i zagranicznymi • opiniowanie/ uzgadnianie dokumentów, materiałów i stanowisk dotyczących współpracy międzynarodowej • udział w spotkaniach i posiedzeniach (grup roboczych, komitetów)

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe : 1 rok w zakresie obsługi prawnej i/lub współpracy międzynarodowej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • bardzo dobra znajomość problematyki z zakresu integracji europejskiej
 • znajomość procesu decyzyjnego UE i prawa UE w obszarze kompetencji Ministerstwa w szczególności Jednolitego Rynku (swoboda przepływu towarów i usług)
 • rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Cv/Życiorys i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 21.01.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Aplikacje można składać przez ePUAP lub wysłać na adres mailowy: rekrutacjampit@mpit.gov.pl
  Dokumenty można też przynieść lub wysłać na adres:
  MPiT BDG
  pl. Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa
  z dopiskiem w liście motywacyjnym oraz w tytule maila: DSE_3
  Kancelaria czynna w godz. 8.15-16.15
Apply Online

Apply for this Job