This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 4 Feb 2019

Job Description

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

w Wydziale Własności Przemysłowej w Departamencie Innowacji

ZAKRES ZADAŃ

 • Zadanie 1: Prowadzenie obsługi procesu legislacyjnego w zakresie prawa własności przemysłowej w obszarze pomocy publicznej na restrukturyzację, w tym: • opracowywanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych poza Ministerstwem lub ich części • opiniowanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych poza Ministerstwem lub ich części • uzgadnianie i konsultowanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych z właściwymi komórkami Ministerstwa, organami i instytucjami
 • Zadanie 2: Dokonywanie analiz prawnych w zakresie prawa własności przemysłowej w obszarze pomocy publicznej na restrukturyzację, w tym: • przygotowywanie projektów opinii/ wyjaśnień/ interpretacji/ oceny • opracowywanie/ opiniowanie wzorów umów, porozumień, dokumentów • opracowywanie/ opiniowanie projektów umów, porozumień, dokumentów
 • Zadanie 3: Monitorowanie stanu prawnego i orzecznictwa oraz standardów/ rekomendacji/ wytycznych/ opinii, etc., w tym: • analizowanie aktualnego stanu prawnego, orzecznictwa i poglądów doktryny/ standardów/ rekomendacji/ wytycznych/ opinii • analizowanie planowanych zmian prawnych
 • Zadanie 4: Prowadzenie międzynarodowej współpracy dwustronnej i wielostronnej Ministerstwa, w tym: • współpraca z ekspertami krajowymi i zagranicznymi (UPRP, UOKiK, MS, MSZ, KE, PE, WIPO, EPO, EUiPO) • opiniowanie/ uzgadnianie dokumentów, materiałów i stanowisk dotyczących współpracy międzynarodowej • współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi
 • Zadanie 5: Koordynowanie i/ lub udział w procesie decyzyjnym w Unii Europejskiej w ramach kompetencji Ministerstwa, w tym: • opracowywanie stanowiska Ministerstwa w sprawach związanych z członkostwem w Unii Europejskiej • opiniowanie dokumentów związanych z członkostwem w Unii Europejskiej • udział w spotkaniach i posiedzeniach związanych z członkostwem w Unii Europejskiej • monitorowanie i analizowanie zobowiązań wynikających z procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej
 • Zadanie 6: Organizowanie spotkań i wydarzeń krajowych/ międzynarodowych Ministerstwa – przygotowywanie merytoryczne spotkań i wydarzeń (w tym: opracowywanie prezentacji, materiałów, publikacji, etc.)
 • Zadanie 7: Udzielanie informacji na wnioski i zapytania (w tym o udostępnienie informacji publicznych) – przygotowanie odpowiedzi na wnioski o udostepnienie informacji publicznej/inne wnioski i zapytania

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe : 1 rok w obsłudze prawnej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • wiedza z zakresu prawa własności przemysłowej
 • wiedza z zakresu regulacji zawodu rzecznika patentowego
 • wiedza z zakresu pomocy publicznej
 • wiedza z zakresu prawa restrukturyzacyjnego
 • znajomość procesu legislacyjnego polskiego
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 21.02.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Aplikacje można składać przez ePUAP lub wysłać na adres mailowy: rekrutacjampit@mpit.gov.pl
  Dokumenty można też przynieść lub wysłać na adres:
  MPiT BDG
  pl. Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa
  z dopiskiem w liście motywacyjnym oraz w tytule maila: DIN_19
  Kancelaria czynna w godz. 8.15-16.15
Apply Online

Apply for this Job