This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Warszawa, mazowieckie, Poland 2 Nov 2018

Job Description

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

w Wydziale Krajów Europejskich w Departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej

ZAKRES ZADAŃ

 • Zadanie 1: Prowadzenie międzynarodowej współpracy dwustronnej i wielostronnej Ministerstwa: • nawiązywanie i utrzymywanie współpracy międzynarodowej • inicjowanie, przygotowywanie i realizowanie projektów współpracy międzynarodowej • opracowywanie dokumentów, materiałów i stanowisk dotyczących współpracy międzynarodowej • udział w spotkaniach i posiedzeniach (np. grup, komitetów, sekretariatów, etc.) • współpraca z ekspertami krajowymi i zagranicznymi • współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi • opiniowanie/ uzgadnianie dokumentów, materiałów i stanowisk dotyczących współpracy międzynarodowej • współpraca z organizacjami/ stowarzyszeniami międzynarodowymi
 • Zadanie 2: Zawieranie umów międzynarodowych i innych porozumień o współpracy: • opracowywanie, negocjowanie, opiniowanie i konsultowanie projektów umów międzynarodowych i/ lub innych porozumień o współpracy • opracowywanie i uzgadnianie instrukcji negocjacyjnych
 • Zadanie 3: Przygotowywanie dokumentów strategicznych (w tym: koncepcje, strategie, polityki, plany): • tworzenie koncepcji/ założeń dokumentu strategicznego • gromadzenie danych/ informacji/ źródeł • formułowanie zapisu dokumentu strategicznego • dobór instrumentów wsparcia • aktualizowanie/ formułowanie propozycji zmian w dokumentach strategicznych • przeprowadzanie konsultacji i uzgodnień
 • Zadanie 4: Prowadzenie analiz (m.in. społeczno-gospodarczych i terytorialnych; finansowo-ekonomicznych; zarządczo-organizacyjnych; na potrzeby przygotowania i realizacji koncepcji/ programów/ projektów; na potrzeby przygotowania dokumentów strategicznych/ polityk; analiz na potrzeby usprawnienia funkcjonowania systemu wdrażania): • gromadzenie danych/ zamawianie ekspertyz • analizowanie zgromadzonych danych, wnioskowanie • aktualizowanie danych • identyfikowanie problemów, zagrożeń, uwarunkowań, etc. • formułowanie raportu/ rekomendacji/ informacji • konsultowanie raportu/ rekomendacji
 • Zadanie 5: Organizowanie spotkań i wydarzeń krajowych/ międzynarodowych Ministerstwa: • przygotowywanie merytoryczne spotkań i wydarzeń (w tym: opracowywanie prezentacji, materiałów, publikacji, etc.) • prowadzenie i/ lub udział w spotkaniach i wydarzeniach

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie lub równoważne
 • doświadczenie zawodowe : 2 lata w obszarze współpracy międzynarodowej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • wiedza na temat międzynarodowej współpracy gospodarczej, dyplomacji ekonomicznej, eksportowej działalności przedsiębiorstw / polityki eksportowej państwa
 • rzetelność
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • współpraca
 • komunikacja
 • myślenie analityczne
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 14.11.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Aplikacje można składać przez ePUAP lub wysłać na adres mailowy: rekrutacjampit@mpit.gov.pl
  Dokumenty można też przynieść lub wysłać na adres:
  MPiT BDG
  pl. Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa
  z dopiskiem w liście motywacyjnym oraz w tytule maila: DHM_87
  Kancelaria czynna w godz. 8.15-16.15
93 total views, 1 today Print Job